ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี ที่ศรีประจันต์      วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ทสจ.สุพรรณบุรี (เจ้าภาพหลัก) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) ทุกอำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายอำนาจ แก้วประหลาด และนายแว้น ช้างวงศ์ ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำโดย ผอ.วันชัย วงษา องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง นำโดย นายกบัณฑิต นวมทอง ผู้นำชุมชน นำโดย นายธงชัย พุ่มดารา กำนันตำบลมดแดง นายไพฑูร วงศ์วีระกุล นายอำเภอศรีประจันต์ หัวหน้าส่วนอำเภอศรีประจันต์ สื่อมวลชน ชาวตำบลมดแดง ชาวอำเภอศรีประจันต์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดงาน “การปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหาคม 2560)” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง ของการพัฒนาเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) จ.สุพรรณบุรี
      ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์ ในการจัดงาน นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวถึงภารกิจและการมีส่วนร่วม ในการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ ก่อนพิธีเปิด นายองอาจ นักฟ้อน หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน ร้องเพลงเทิดพระเกียรติ “ตามรอยพ่อฯ”เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ฯ
      หลังพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สื่อมวลชนและผู้มีเกียรติ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก การพัฒนาที่ดินและพัฒนาการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นิทรรศการด้านการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม บทบาทและภารกิจ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ฯลฯ
      นอกจากนี้ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ยังได้แนะนำ/ให้ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารอินทรีย์ชีวภาพ พร้อมเชื้อจุลินทรีย์ให้ไปผลิตใช้ด้วยตนเอง รวมทั้งแจกน้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้ และเมล็ดพันธ์ปอเทือง (พืชปุ๋ยสด) ให้ผู้มาร่วมงาน(ทุกคน) นำไปปลูกให้เหลืองสะพรั่ง ในเดือนตุลาคม 2560 นี้อีกด้วย
      จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นประดู่ป่า พยุง และยางนา จำนวน 85 ต้น และปลูกหญ้าแฝก 30,850 ต้น ณ ริมบึงวังพลับ หมู่ที่ 5 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จนแล้วเสร็จ จึงมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และแยกย้ายกันกลับบ้าน โดยสวัสดีภาพ
แนบไฟล์
1) ความรู้เรื่องหญ้าแฝก การผลิตและปรับใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม
2) ปลูกหญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ตามพ่อฯ ผู้ใหญ่ทนงศักดิ์ นิลน้อย อำเภอเดิมบางฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
3) YOUTUBE พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำเสนอรีวิวประกอบเพลง "ตามรอยพ่อ"