จังหวัดสุพรรณบุรีรณรงค์ฯและจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติฯ 62 พรรษา

   

    อังคารที่ 4 เมษายน 2560สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.สุพรรณบุรี ปราชญ์เกษตรกร ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา เกษตรกร( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ) ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หมอดินอาสา คณะผู้บริหารธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลทับตีเหล็ก ได้ร่วมจัดงาน “โครงการรณรงค์ และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติฯ 62 พรรษา” ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด
     ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในปีมหามงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 62พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 และ เป็นการสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของการจัดตั้ง “ธนาคารสินค้าเกษตร” อีกทั้ง การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ยังเป็นการสร้างความยั่งยืน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้มีการนำเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรม มาฝาก และผลิตที่ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ แล้วให้เกษตรกรมาเบิก มาถอน หรือแลกเปลี่ยน ไปใช้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาการเกษตร เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งต่อตัวเกษตรกรเอง ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาการเผาทำลาย ช่วยลดภาวะโลกร้อน และลดภาระในการกำจัดวัสดุเหลือใช้ดังกล่าว
    โดย สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สนับสนุนงบประมาณและปัจจัยเริ่มต้น เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จำนวน 20 ตันและผลิตน้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.2 จำนวน 3,000 ลิตรพด.6 จำนวน 3,000 ลิตร พด.7 จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรม มาฝากไว้ที่ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารฯ จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้เกษตรกรมาเบิกถอนหรือแลกเปลี่ยนออกไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการผลิตและมีการใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง เหมาะสมและมีราคาถูก พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการเผา และลดปัญหาจากภาระในการกำจัด
   นอกจากนี้ยังได้การจัดนิทรรศการ/ให้บริการ เกี่ยวกับที่มา/หลักการของการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ความรู้เรื่อง การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ พืช การพัฒนาที่ดินและการพัฒนาการเกษตร รูปแบบต่างๆ มีหัวเชื้อสารเร่ง พด. น้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้ และปุ๋ยหมักพระราชทาน แจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน ซึ่งมีผู้สนใจ/เข้าร่วมงาน มากว่า 250 คน
ดาวน์โหลดเอกสาร
    • NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์เสนอข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติฯ ๖๒ พรรษา
    • กำหนดการ คำกล่าวเปิดงาน ในโครงการรณรงค์และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติฯ
    • โครงการ/หลักการ รณรงค์และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติฯ ๖๒ พรรษา
    • เอกสารประกอบ โครงการรณรงค์และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติฯ ๖๒ พรรษา