พัฒนาที่ดิน ทรัพยากรน้ำ และ อบต.ศาลาขาว ทำปุ๋ยหมักผักตบชวา      วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำโดย ผอ.วันชัย วงษา ได้ร่วมบูรณาการกับ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 นำโดย ผอ.วิเชียร ศิริสุวรรณคูหา (เจ้าภาพหลัก) และองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว นำโดย นายกมณเฑียร นาคทองอินทร์ ร่วมจัดทำ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง และทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระชนมพรรษา 85 พรรษา (12 สิงหาคม 2560) และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระชนมพรรษา 65 พรรษา (28 กรกฎาคม 2560) ณ บริเวณลำรางสาธารณะ บ้านดอนบ้านหลวง หมู่ 9 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศาลาขาว โดย นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติ มี ผู้นำชุมชน ประชาชน เกษตรกร ครู นักเรียน สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน โดยได้ร่วมกับกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ แล้วนำขึ้นทำปุ๋ยหมัก จำนวนประมาณ 320 ตัน(สด)

      ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน ได้สนับสนุน ปุ๋ยคอก จำนวน 6,400 กิโลกรัม สารเร่ง พด.1 จำนวน 50 ชุด น้ำหมักชีวภาพ พด.2 จำนวน 160 ลิตร เพื่อเป็นส่วนผสม และสารเร่งในการทำปุ๋ยหมัก จากผักตบชวา นอกจากนี้ยังได้จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 การบริหารจัดการผักตบชวา ได้นำน้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้ สารเร่ง พด.ต่างๆ และ เอกสารเอกสาร คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมพัฒนาที่ดิน มาแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงาน ทุกคน
1. กำหนดการและคำกล่าว โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง และทำปุ๋ยหมัก
2. การบริหารจัดการและการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา (เอกสารแนะนำ)
3. พระราชกรณีกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จพระราชดำเนิน มาจังหวัดสุพรรณบุรี
4. (ยูทูป) การกำจัด/การบริหารจัดการผักตบชวา