โครงการฝึกอบรมหมอดินน้อย ปี 2560 ที่ค่ายพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

   

      วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้จัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหมอดินน้อย ปีงบประมาณ 2560 โดย ท่านธีรชัย ทศรฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ หมอดินอาสาประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เครือข่าย/ความร่วมมือ การบริการ ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กับ หมอดินอาสา หมอดินโรงเรียน/หมอดินน้อย เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารฝึกอบรม แปลงสาธิต และพื้นที่ต่างๆ ในสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียนหรือหมอดินน้อย ที่เปรียบเสมือนต้นกล้าของการพัฒนาการเกษตร ได้รับองค์ความรู้ รวมทั้งฝึกปฏิบัติ ทดสอบ สมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ของดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาที่ดินและพัฒนาการเกษตร พร้อมนำความรู้ฯ ที่เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดไปยังผู้ปกครอง ญาติ พี่ น้อง ในชุมชนต่อไป รวมทั้งคาดหวังให้นักเรียน (หมอดินน้อย) ให้มีการพัฒนาภาวะผู้นำ ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีของสังคม และขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการและแนวคิดการศึกษา ในเชิงวิทยาศาสตร์ เกิดความเชื่อมโยง/ร่วมมือกันระหว่างนักเรียน ครู หมอดินอาสา และนักวิจัยฯ จากสถาบันต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นของตน
       ปีงบประมาณ 2560 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน ฝึกอบรมหมอดินน้อย (โรงเรียนใหม่) จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส อ.เดิมบางนางบวช โรงเรียนวัดสกุลปักษี อ.เมือง โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น อ.ด่านช้าง โรงเรียนสระศรีเจริญ อ.ดอนเจดีย์ โรงเรียนวัดพังม่วง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ แบ่งเป็นครูเกษตร 6 คน นักเรียน 90 คน รวม 96 คน มีวิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการจัดการฝึกอบรม อีกจำนวน 25 คน การดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประทับใจ ทั้งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ร่วมสังเกตการณ์ จนถึงเวลา 17.00 น. จึงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ดาวน์โหลดเอกสาร
    • กำหนดการ โครงการหมอดินน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2560
    • คู่มือประกอบการฝึกอบรม โครงการหมอดินน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2560
    • สถานีโทรทัศน์ ออกอากาศ "ค่ายยุวหมอดิน" ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี