โครงการขุดลอกคลองที่บ้านคันคลองกระเสียวจ.สุพรรณบุรี

   

    8 - 26 ธันวาคม 60นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นายธนเดช วิมูลคะ วิศวกรโยธาฯ และนายเจนวิทย์ ชัยแก้ว ช่างควบคุมงานก่อสร้างฯ สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ควบคุมการก่อสร้าง ตรวจเยี่ยม/เร่งรัด การก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองบ้านคันคลองกระเสียว ซึ่ง สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีได้จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรีวัฒน์ก่อสร้าง ดำเนินงานขุดลอกด้วยเครื่องจักร ความยาว 1,215 เมตร ที่บ้านคันคลองกระเสียว หมู่ที่ 9 ตำบล นางบวช อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี ตามสัญญาเลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดย หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง ได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา