โครงการขุดลอกคลองพร้อมเสริมคันดิน ที่บ้านหนองบัวทอง

    19 - 25 ธันวาคม 2560นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายธนเดช วิมูลคะ วิศวกรโยธาฯ และนายเจนวิทย์ ชัยแก้ว ช่างควบคุมงานก่อสร้างฯ จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการ ตรวจเยี่ยม และเร่งรัดการก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองพร้อมเสริมคันดินและลงหินคลุก รวมระยะทาง 955 เมตรซึ่ง สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีได้จ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรีวัฒน์ก่อสร้าง ดำเนินงานขุดลอกคลองฯ ที่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 8ตำบล กระเสียว อำเภอ สามชุก จังหวัด สุพรรณบุรี ตามสัญญาเลขที่ 2 /2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดย หจก.สุรีวัฒน์ก่อสร้าง ได้เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา