»» นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ประธานฯ เปิดค่ายยุวหมอดินสุพรรณบุรี ปี 2556 รุ่นที่ 1 ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ««

 

      วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ประธานคณะทำงานโครงการฝึกอบรมค่ายฝึกยุวหมอดินฯ ) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 (รุ่นแรก) ณ ค่ายฝึกหมอดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
      ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 บางส่วน รวม 7 รุ่น รวม 15 จังหวัด มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรวม 86 โรงเรียน มีครูเกษตร 86 คน นักเรียน 602 คน รวมเป็น 688 คน ครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2556 มียุวหมอดินและหมอดินโรงเรียน จากจังหวัดอ่างทองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 12 โรงเรียน มีคุณครูเกษตรและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ รวม 96 คน มีคณะวิทยากร/พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกประมาณ 40 คน นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี(ผู้อำนวยการค่ายฝึกฯ) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน กลุ่มฯ ฝ่ายฯ คณะวิทยากร พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ ทั้ง 13 จังหวัด ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว
      โดยก่อนพิธีเปิด ได้มีการประชุมคณะทำงาน คณะวิทยากร คณะพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย เวลา 09.00 น. (คำสั่งคณะทำงาน คณะวิทยากร/พี่เลี้ยง ค่ายยุวหมอดินฯ ที่...)
      กลางคืนเวลาประมาณ 19.30 น. นายองอาจ นักฟ้อน หมอทำขวัญ และนายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการค่ายฝึกยุวหมอดินฯ และคระวิทยากร/พี่เลี้ยง ได้กระทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อรับขวัญและต้อนรับคณะนักเรียนและคุณครู สู่ครอบครัวหมอดิน ณ ค่ายฝึกฯ สุพรรณบุรี ก่อนละลายพฤติกรรม นันทนาการ สวดมนต์ รับประทานอาหารว่าง แล้วเข้านอน เวลาประมาณ 21.30 น.
      เวลา 3 วัน 2 คืน  ที่มาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกัน ในค่ายยุวหมอดินสุพรรณบุรี ทำให้ได้รู้จักเพื่อนๆ ที่มาจากต่างโรงเรียน ต่างท้องถิ่น ได้ร่วมกันเรียนรู้วิชาการจากพี่ๆ วิยากรของกรมพัฒนาที่ดิน รู้จักความลับของดิน การผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักจากพด 1 หัวเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าพด.3 การทำน้ำหมักชีวภาพจาก พด.2 และสารบำบัดน้ำเสีย พด.6 การทำสารไล่แมลงจากสมุนไพร พด.7 สารเร่งจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์จุลินทรีย์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยว พด.9 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินโดยใช้พืชปุ๋ยสดที่เป็นการสร้างโรงปุ๋ยในไร่นา การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก ที่ทำหน้าที่เหมือนกำแพงที่มีชีวิต สำหรับครูเกษตรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน  โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช โปรแกรมการใช้ปุ๋ยรายแลง "หลุมพอียง " " โรงปุ๋ยพอเพียง" พอดอ เพื่อพอเพียง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภสพต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน
      วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 เวลาประมาณ 15.30 น. นายธราธิป บุญบุตร นางสาวพัชรินทร์ บัวเอี่ยม หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินฯ / วิทยากรพี่เลี้ยงฯ ได้กล่าวรายงาน เรียนเชิญ นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อมอบวุฒิบัตร ให้โอวาท และเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ แก่หมอดินโรงเรียนและยุวหมอดิน ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 1 ( หลักการโครงการ ค่ายยุวหมอดินฯ ที่ http://r01.ldd.go.th/spb/...)