ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
" แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ " ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

           วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพ ในการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ" ในพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 4 ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี  ณ บึงฉวากรีสอร์ท อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  โดยนายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสมชาย เลิศพงศ์ภากร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และนายอนันต์ ลิลา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน /วัตถุประสงค์การจัดสัมนา
          โดยมีผู้มีเกียรติฯ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดสุพรรณบุรี นายอนุโลม มีกุล ผู้เชี่ยวชาญโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นางพวงทอง อ่อนอุระ นิติกร ที่ปรึกษากฏหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายคโณทัย ชัยพฤษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี  นางณัฐญา เอี้ยวสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  นายไพสิฐ เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัด นายสันติ อัจยุตโภคิน ปศุสัตว์จังหวัด  นายสุรเชษฐ์ สุนทรศาสตร์ ประมงจังหวัด  นายศุปชัย แตงสุวรรณ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าว  นายอดิศักดิ์ คำนวณศิลป์  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร  นายสมชาย เล่ห์เหลี่ยม ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผอ.ศูนย์บริหารศัตรูพืช  นายสากล นฤทธ์ ผอ.พัฒนาที่ดินกาญจนบุรี  นายสุทธิกาล  ผู้เด่น ผอ.ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี ประธานสภาเกษตรกร  ส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรีและกาญจนบุรี  เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการและร่วมในพิธีเปิดฯ ประมาณ 150 คน
          นายฉลอง  เทพวิทักษ์กิจ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายสรุปเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ นายวิทยา ประจันตเสน เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวเรื่อง การประสานงานและการสร้างเครือข่าย แนวทางการทำงาน  นายมนตรี ถาวร ที่ปรึกาาสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติด้านยุทธศาสตร์ กล่าวถึงแนวทางการจัดทำแม่บทฯ และผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จัดทำเวที และสัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อม ดังกล่าว
          ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำโดย นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการฯ  นายองอาจ นักฟ้อน   นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร นางสาวพัชรินทร์ บัวเอี่ยม หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน ได้เข้าร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2556