พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมจัดงานจังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ ณ วัดป่าพระเจ้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี               
               วันพุธ 21 พฤศจิกายน 2556 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและภาคเอกชน จัดโครงการ" จังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน " ณ ที่วัดป่าพระเจ้า หมู่ 5 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  นางเรณู พลเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลายนา ชี้แจงสภาพพื้นที่และกล่าวต้อนรับ มี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต นายอำเภอศรีประจันต์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
              โดยว่าที่ รต.สุพีรพัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีผู้มีเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เช่น นายโกมล บัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายองอาจ ชนะชายมงคล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  นายอภิชัย อภิวัฒนา พาณิชย์จังหวัด นายเสน่ห์ บุญสุข พัฒนาการจังหวัด นส.ดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายไพสิฐ เกตุสถิต เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชัย ทองวิเศษสุข ปฎิรูปที่ดินจังหวัด  นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์ ประมงจังหวัด นายสันติ อัจยุตโภคิน ปศุสัตว์จังหวัด นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผอ.ศูนย์บริหารศัตรูพืช นายนิวาส หล่อวัฒนากูล  นายวันชัย วงษา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นางดาริษา อร่ามเรือง หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ผอ.สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัด พันเอกเรืองโรจน์ เสนาราง สัสดีจังหวัด นางสมเจตน์ พรหมสุนทร ป้องกันสาธารณภัยจังหวัด นายเสกสรร ถนอมกิติ จ่าจังหวัด นายสมนึก สวนดอกไม้ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี นางพรฤดี สวัสดิ์นพรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชน มาร่วมงานและใช้บริการประมาณ 1,000 คน
                หลังพิธีเปิด ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี แจกถุงยังชีพ แก่ประชาชน ประมาณ 500 ชุด จากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมอดินอาสา ที่มาออกร้านให้บริการ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และเยี่ยมชมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี มาออกร้านนิทรรศการ ทั้งคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกปฏิรูปที่ดิน คลินิกสหกรณ์ การทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ มีการบริการด้านต่างๆ เช่น ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาด้านการเกษตร บริการวิเคราะห์ดิน ตรวจสุขภาพ การตอนและฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง แจกพันธุ์พืชผัก ไม้ยืนต้น ฯลฯ มาให้บริการมากมาย หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ จากการประชุม กับผู้บริหารกระทรวงฯ ที่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวฯ เมืองโบราณอู่ทอง ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เข้ามาสมทบและเยี่ยมชมคลินิกเกษตรฯ และจังหวัดเคลื่อนที่. และร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หลังรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน  
               ในส่วนของคลินิกดิน นำโดย ผอ.วันชัย วงษา หัวหน้าองอาจ นักฟ้อน หัวหน้าไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก หัวหน้าพัชรินทร์ บัวเอี่ยม นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ นายณัฐพล อินทรวิชัย นส.นาฏนภา ลมูลจิต และทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมออกร้านนิทรรศการและจัดคลินิกดินเคลื่อนที่ โดยรับวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดิน ปุ๋ย และพืช แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.1, พด.2, พด.3, พด.6, พด.7, พด.12 และน้ำหมักชีวภาพใช้ ให้คำปรึกษาและแจกเอกสารเกี่ยวกับการผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งจัดทำหุ่นจำลอง “หลุมพอเพียง” ซึ่งได้รับความสนใจ เยี่ยมชม/รับบริการ/ขอรับคำปรึกษา ทั้งจาก รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป เป็นอย่างมาก

                มีนางจำนง ศรันยพิพัฒน์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ ถ่ายทอด/ประชาสัมพันธ์และทอดสด  ทาง F.M.102.25 MHz. ตลอดงาน เริ่มงานตั้งแต่ 08.30 - 14.30 น. จึงแยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพ