คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จากโรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล ศึกษาดูงาน ที่พัฒนาที่ดินสุพรรณ


      วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จากโรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล ( วโรสุธาประชาสรรค์ ) 114 หมู่ 1 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง ได้เข้าศึกษาดูงาน ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ( ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่ 2 ) 74 หมู่ที่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
      โดยท่าน กรรวี โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พระมหาสุภาพ กัลยานะคุตโต รองเจ้าอาวาสวัดดงตาล คณะครู ได้แก่ อาจารย์ จิรวัฒน์ แจ้งสว่าง (รองผู้อำนวยการ) อาจารย์ วันดี ชาวนาฟาง, อาจารย์นิสา วัฒนชัยนันท์, อาจารย์วัชรินทร์ แจ้งสว่าง, อาจารย์จินตนา จันทร์โอกุล, Mrs.MONIQUE PAANAKKER ครูอาสาสมัคร จากประเทศเนเธอแลนด์, ด.ญ. EVA PAANAKKER (บุตรสาว) พร้อมด้วย นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) รวม 189 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทั้งคุณครู ที่จะเป็นต้นแบบความพอเพียง นักเรียนที่เป็นต้นกล้านักเกษตรรุ่นใหม่ ไปถึงผู้ปกครองที่เกือบทั้งหมดเป็นเกษตรกร ได้เรียนรู้และนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านการพัฒนาที่ดิน การพัฒนาการเกษตร ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และทรัพยากรที่มี เพื่อให้การทำการเกษตรเป็นไปอย่างปลอดภัย คุ้มค่า และยั่งยืน
      มีนายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก นายทนง ไม้เลี้ยง นายองอาจ นักฟ้อน นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ นางสาวนาฎนภา ลมูลจิตต์ หัวหน้าหน่วยฯ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินและเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมต้อนรับ พร้อมจัดทำฐานเรียนรู้ เพื่อสาธิต ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถาม ได้แก่ ฐาน " ดิน " เพราะดินเป็นพื้นฐานการพัฒนาที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน, ฐาน " พอดอ เพื่อพอเพียง " ได้แก่ การผลิตและใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.2 สารบำบัดน้ำเสีย พด.6 การทำสารไล่แมลงจากสมุนไพร พด.7 ฐาน "หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ " เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยระบบพืช(หญ้าแฝก) "หลุมพอเพียง" ที่เป็นการบริหารเวลาและใช้ประโยชน์ที่ดินเกิน 100 เปอร์เซนต์ และ "โรงปุ๋ยพอเพียง" ที่เป็นการเลี้ยงหมูป่าในหลุมประยุกต์ เพื่อให้การเลี้ยงหมูป่า 4 ตัว ได้ประโยชน์ 4 อย่าง พร้อมแจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ พด.ต่างๆ น้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้ และเอกสารคำแนะนำต่างๆ ให้ทุกคน

      แพ็คเกจ พอเพียง ได้แก่ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ " พอ ดอ.เพื่อพอเพียง" " หลุมพอเพียง" " โรงปุ๋ยพอเพียง "