นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมา  ศึกษาดูงาน พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี


           วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ หมอดินอาสาประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และปราชญ์ชาวบ้าน ในนามคณะกรรมการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ได้นำนักศึกษา จาก YUN NAN COLLAGE OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ไทย - จีน ) มาศึกษาดูงาน ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี โดยได้ศึกษาดูงานภายในศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ หลุมพอเพียง พอดอ.เพื่อพอเพียง โรงปุ๋ยพอเพียง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนาการเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิต ได้อาหารที่ปลอดภัย เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้เยี่ยมชมพื้นที่แปลงสาธิต ฐานเรียนรู้และการบริการด้านการพัฒนาที่ดิน บ้านพักและอาคารฝึกอบรม ที่สามารถรองรับผู้อบรมฯ ได้มากกว่า 200 คน โดยมี ผอ.วันชัย วงษา หัวหน้าไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก หัวหน้าองอาจ นักฟ้อน และเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เตรียมการให้การต้อนรับ บรรยาย พาเยี่ยมชม ในศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว