ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ตรวจโครงการฟื้นฟู/ ปรับปรุงดินเกาะกลางถนน 340 (สุพรรณบุรี - บางบัวทอง)
      วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 เวลาประมาณ 08.30 น. ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ได้ออกตรวจความเรียบร้อยและการปรับปรุงต้นเข็มประดับบนเกาะกลางถนน สาย 340 ( สุพรรณบุรี - บางบัวทอง ) โดยมี ผอ. วันชัย วงษา, นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ, นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และนายสมนึก พันธุ์อายุวัฒนะ ผอ.แขวงการทางสุพรรณบุรี รายงานความคืบหน้า การปรับปรุงต้นเข็มบริเวณเกาะกลาง รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 
      ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555 นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (ปัจจุบัน ) และนายสมนึก พันธุ์อายุวัฒนะ ผอ.แขวงการทางสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ประสานนายวันชัย วงษา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เพื่อวิเคราะห์ดินและหาสาเหตุของการปลูกต้นเข็มประดับบนเกาะกลางถนน สาย 340 ที่มีปัญหาต้นเข็มเหลือง แคระแกร็น และตายเป็นหย่อมๆ ได้ร่วมหารือ พิจารณา ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ บริเวณเกาะกลางถนน สาย 340 จากนั้นทีมงานพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้เก็บตัวอย่างดิน ส่งห้องปฏิบัติการ ที่กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จังหวัดปทุมธานี เพื่อวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสมของดิน สาเหตุปัญหาที่ทำให้ต้นเข็มไม่เจริญเติบโต ต้นเหลือง แคระแกร็น และตายเป็นหย่อมๆ พร้อมคำแนะนำในการจัดการดิน ปุ๋ยที่เหมาะสม ซึ่งนายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต ผวจ.สุพรรณบุรี, นายวันชัย วงษา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีและนายสมนึก พันธุ์อายุวัฒนะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงการดำเนินการและแผนการปรับปรุงเกาะกลางถนนฯ ต่อ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน