พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์ศึกษา ฯ เขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี      วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 กรมพัฒนาที่ดิน โดย นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และนายบุญช่วย ช่วยระดม ผู้อำนวยการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแม่งานจัดงาน " เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ " ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกร นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าชมกิจการงานต่างๆ ภายในศูนย์แห่งนี้อย่างใกล้ชิด
      โดยมีนายศุภชัย เหลืองแสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จาก กปร. ( สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) หัวหน้าส่วนราชการจากกรมพัฒนาที่ดิน จากกระทรวงเกษตรฯ จากจังหวัดราชบุรี คณะครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงานนับพัน
      สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำโดย นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก, นายองอาจ นักฟ้อน หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน และทีมงานได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน และถือโอกาสศึกษาดูงาน นำสิ่งที่เป็นประโยชน์ มาประยุกต์ใช้และให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีภายในงานได้เปิดให้เข้าชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการจากหน่วยราชการของกระทรวงเกษตรและหน่วยงานต่างๆ และการให้บริการทางวิชาการตามฐานเรียนรู้ต่างๆ การนั่งชมกิจกรรมตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ศูนย์การศึกษาฯ การอบรมเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและพัฒนาการเกษตรฯ
      สำหรับบรรยากาศการปรับปรุงพื้นที่ ขณะเจ้าหน้าที่ได้นำต้นไม้ ดอกไม้ มาประดับตกแต่งตามเส้นทาง พร้อมก่อสร้างซุ้มเส้นทางขึ้นชมพลับพลาที่ประทับที่มีระยะทางจากพื้นที่ขึ้นสู่ยอดเขาใช้ระยะทางเดินประมาณ 400 เมตร และยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งมี 13 สถานีเรียนรู้ ระยะทาง 1,170 เมตร ซึ่งขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ใหม่ขึ้น ลักษณะเป็นศาลาทรง 6 เหลี่ยม ไว้สำหรับเป็นจุดชมวิวปลูกสร้างอยู่ระหว่างต้นหญ้าแฝกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยปลูกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2535 และต้นประดู่ เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2539 มีการนำดอกไม้ ต้นไม้มาประดับปรับปรุงรดน้ำไว้อย่างสวยงาม
      นอกจากนี้ บริเวณทางเข้าศูนย์ ได้มีการปลูกปอเทือง ซึ่งมีดอกสีเหลืองอร่ามบานเต็มท้องทุ่ง บริเวณ 2 ฝั่ง เส้นทางเข้าสู่โครงการฯ ซึ่งเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หลังจากเมื่อปีที่แล้วได้มีการปลูกทานตะวันเต็มท้องทุ่ง มีนักท่องเที่ยวสนใจแวะเข้ามาเที่ยวชมพลับพลาที่ประทับ และชมทุ่งทานตะวัน เป็นภาพที่สวยงามของโครงการฯ ที่อดีตเคยมีสภาพดินที่เสื่อมโทรมแห้งแล้ง เป็นดินลูกรัง แต่ด้วยการนำพระราชดำริของพระองค์มาปรับปรุงพัฒนา ทำให้ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม มีการพัฒนาในด้านต่างๆ จนเป็นแหล่งศึกษาในทุกด้านด้วยพระปรีชาสามารถ
      ข้อมูลจาก ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
http://pirun.ku.ac.th/b5411051550/page%205.html และสำนักงานข่าว กรมประชาสัมพันธ์
http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewaID=TNSOC5608230010056