คลินิกเกษตรฯ ในพระราชานุเคราะห์ ฯ และจังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ ที่โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
       วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ " คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามกุฎราชกุมารและจังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน " ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก  ต.องค์พระ  อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
        มีนายสฤษฏ์  น้ำค้าง  นายอำเภอด่านช้าง กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งนายไพสิฐ เกตุสถิต  เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในส่วนของ " คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามกุฏราชกุมาร "
         โดย ท่านสุภัทร์  ศรีสุนทรพินิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีผู้มีเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา เกษตรกรและประชาชน มาร่วมงานและใช้บริการประมาณ 500 คน
          หลังจากพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการร่วมกับเหล่านายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
แจกถุงยังชีพ แก่ประชาชน จากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมอดินอาสา ที่ออกร้านให้บริการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด  และเยี่ยมชมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี มาออกร้านนิทรรศการ ทั้งคลินิกดิน คลินิกพืช  คลินิกปศุสัตว์  คลินิกปฏิรูปที่ดิน  คลินิกสหกรณ์ การทำบัญชีครัวเรือน  ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ฯลฯ มีนิทรรศการและการบริการด้านต่างๆ เช่น ให้คำแนะนำ /คำปรึกษาด้านการเกษตร  บริการวิเคราะห์ดิน  ตรวจสุขภาพ การตอนและฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง แจกพันธุ์พืชผัก  ไม้ยืนต้น  การทำบัตรประจำตัวประชาชน การศึกษานอกโรงเรียน (กศน) การฝึกงานมืออาชีพ ฯลฯ
           ในส่วนของคลินิกดิน นำโดยนายชัยวัฒน์ วงษ์ไร หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอด่านช้าง  นายเกรียงศักดิ์  คำเลิศ นางสาวดารณี  ห่อทอง  นางสาวนาฏนภา  ลมูลจิตต์และทีมงานจากสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  ร่วมจัดนิทรรศการและจัดคลินิกดินเคลื่อนที่  โดยรับวิเคราะห์ดิน  ให้คำแนะนำการจัดการดิน  ปุ๋ย และพืช  การแจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.1,พด.2,พด.3,พด.6,พด.7,พด.12 และน้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้  รวมทั้งให้คำปรึกษาและแจกเอกสารเกี่ยวกับการผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน  ซึ่งเกษตรกรที่มาในงานให้ความสนใจมารับการบริการเป็นจำนวนมาก
            มีนางจำนง ศรันยพิพัฒน์  ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ  ถ่ายทอด/ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสด  รายงานสถานการณ์ / การดำเนินการฯ ทาง F.M.102.25 MHz. ตลอดงาน เริ่มงานตั้งแต่ 08.30 - 14.30 น.