วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 50 ปี
กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดิน ธำรงถิ่นเกษตรไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม


      นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี จากผู้บริหารระดับสูงและผู้มีเกียรติ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 50 ปี ภายใต้หัวข้อ " กึ่งศตวรรษกรมพัฒนาที่ดิน ธำรงถิ่นเกษตรไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม "       เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดิน และทรงพระราชทานแนวทางพระราชดำริด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 นี้ ณ กรมพัฒนาที่ดิน มีนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช. เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ กึ่งศตวรรษพัฒนาที่ดินกับอนาคตในทศวรรษหน้า การกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษกิจ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดิน นิทรรศการเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน 4 ภาค การใช้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง การเปิดบ้านพัฒนาที่ดิน ชมหน่วยงาน ที่ทำงานเกี่ยวกับการผลิตสารเร่งและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อการพัฒนาการเกษตรรูปแบบต่างๆ
      นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมวิชาการ การจัดเสวนาวิชาการ จากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ การจัดอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการเกษตรสำหรับประชาชน การจัดค่ายยุวหมอดินสำหรับนักเรียนชั้นประถม และเปิดตัวสารเร่งจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.6 ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับใช้บำบัดน้ำเสียกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ รวมทั้งการจัดประกวดวาดภาพระบายสีของสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประทศไทยชิงรางวัลเงินทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา รวมถึงการจัดแสดงสินค้า O -TOP ที่นำสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์คุณภาพดีจากเกษตรกรมาจำหน่ายในราคาถูก พร้อมรับแจกหนังสือ ของที่ระลึก พร้อมปัจจัยการผลิตต่างๆ ฟรี โดยสอบถามได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมฯ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นำโดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการฯ ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ออกร้านนิทรรศการ ให้บริการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินฯ และประสานกลุ่มวิสาหกิจฯ กลุ่มแม่บ้าน หมอดินอาสาและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ นำสินค้า ผลิตภัณฑ์ ทั้งของกิน ของใช้ มาจำหน่ายมากมาย
      สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ และทีมงาน หมอดินอาสา นำน้ำส้มควันไม้ และสารสกัดณภาพดี จากนายมนัส พุ่มมะปราง หมอดินอาสาตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ประธานศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาดิน น้ำ เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน มาจำหน่ายในราคาถูก โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนที่เคยใช้มาแล้ว มีคุณองอาจ นักฟ้อนและคุณเกรียงศักดิ์ คำเลิศ และคณะวิทยากร ค่ายยุวหมอดิน สพข.1 ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก
      ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายวันชัย วงษา ในนามสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ขึ้นรับรางวัล การพัฒนาเว็ปไซต์ดีเด่นระดับสถานีพัฒนาที่ดิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ( อันดับ 3 ของประเทศ ) ซึ่งคุณเกรียงศักดิ์ คำเลิศ นักวิชาการเกษตร ทำหน้าที่ดูแลระบบและพัฒนาเว็ปไซต์ ( อีกหน้าที่หนึ่ง) จากนั้นได้รับหน้าตัดดินจำลองต้นแบบ ( 9 ชุดดินนำร่อง ) เพื่อมาติดตั้งให้เกษตรกร ใช้ศึกษาเรียนรู้ ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี http://r01.ldd.go.th/spb/ หรือ กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/ldd/ (ขอบคุณภาพจาก นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก )