พัฒนาที่ดินสุพรรณ รณรงค์ไถกลบตอซัง พืชปุ๋ยสด เฉลิมพระเกียรติฯ 81 พรรษา

                  
                  
                  
                  

            วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก ได้จัดทำ " โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง และพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงดินและบรรเทาภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ " โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 81 พรรษา ในปี 2556 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 ที่จะถึงนี้ และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันบรรเทาภาวะโลกร้อน  โดยรณรงค์ให้เกษตรกรหว่านพืชตระกูลถั่ว (ปอเทือง) แล้วไถกลบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการไถกลบตอซังร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์และเพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน  ทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่เกษตรกรทั่วไปได้เห็นถึงวิธีการปรับปรุงดินที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถดำเนินการได้อย่างกว้างขวาง
             โดย นายวันชัย วงษา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และคณะผู้จัดงานให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน ท่านบุญชู  จันทรสุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ เช่น นายพิริยะ เทพประสิทธิ์ เกษตรอำเภอ, นายกฤษฏา ชื่นสมจิตต์ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก, นายแผน สุนทรวิภาต ปศุสัตว์อำเภอสามชุก, นายมโน โยธาวงศ์ ผู้อำนวยการ, นายวัฒนา ก้องแดนไพร  ครูโรงเรียนวัดลาดสิงห์, นายธวัชชัย ยอดฉัตร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ, นส.ลำใย สายทอง ผู้ช่วย ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระ , นายสุบิน อภิเดช หมอดินอาสาประจำตำบลบ้านสระ, ผู้นำท้องถิ่น , อาสาสมัครเกษตร หมอดินอาสาและเกษตรกร จำนวนประมาณ 200 คน ดำเนินการ ณ แปลงนาสาธิตของ หมอดินทองเพียร  สุริวงศ์ หมู่ 5 บ้านลาดสิงห์ ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี  โดยนายทนง ไม้เลี้ยง  นายองอาจ นักฟ้อน , นายชัยวัฒน์ วงษ์ไร หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน, นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ ผช.หน.หน่วยพัฒนาที่ดิน เป็นแม่งานร่วมกับทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
              หลังลงทะเบียน วิทยากรจาก สถานีพัฒนาที่ดิน ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  การพัฒนาการเกษตร แนะนำการผลิตและการใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพ พด.2 สารขับไล่แมลงศัตรูพืช พด.7 ปุ๋ยอินทรีย์จานด่วน สูตร พด.1,2,3 โดยท่านบุญชู จันทรสุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ให้เกียรติขับรถแทรคเตอร์  สาธิตการไถกลบพืชปุ๋ยสด  เพื่อปรับปรุงบำรุงดินฯ และเยี่ยมชมร้านนิทรรศการ และให้บริการต่างๆ มากมาย โดย นส.ลำใย สายทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  นส.สุนิษา สะราคำ ทันตสาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระ  ได้ออกหน่วยให้บริการและตรวจสุขภาพแก่ผู้มาร่วมงานทุกท่าน ( กำหนดการ ไถกลบตอซัง) (พืชปุ๋ยสด การสร้างโรงงานปุ๋ยไว้ในไร่นา )