พัฒนาที่ดิน รณรงค์ไถกลบตอซัง เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชา

      วันศุกร์ที่ 17 พฤษภ่คม 2556 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีประจันต์ ศูนย์วิจัยข้าว   ศูนย์บริหารศัตรูพืชสุพรรณบุรี ได้จัดทำ " โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังฟางข้าว เพื่อปรับปรุงดินและบรรเทาภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชา" (งดเผาตอซัง) ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในปี 2556 และสร้างจิตสำนึกในการบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยรณรงค์ให้เกษตรกรมีการไถกลบตอซังร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์และเพิ่มธาตอาหารให้กับดิน ทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่เกษตรกรทั่วไปได้เห็นถึงวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถดำเนินการได้อย่างกว้างขวาง
      โดย ฯพณฯ ประภัตร  โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เช่น นายสมชาย เล่ห์เหลี่ยม ผอ.ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงสุพรรณบุรี  นายเฉลิมชาติ  ฤาไชยคาม  ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี  นายสินสมุทร ปานเกตุ สนง.เกษตรจังหวัด นายวันชัย ไพรศรีจันทร์ ศูนย์บริหารศัตรูพืชสุพรรณบุรี  นายภาราดร เอียดแก้ว สนง.ประมงจังหวัด นายสมคิด อุบลเลิศ สนง.ชลประทานจังหวัด นายอรุณ แก้วน้อย สนง.สหกรณ์จังหวัด  นส.ดรุณี ป่วนศิริ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด นส.พรทิพย์ ประคอง สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด  นส.ภัทราพรรณ กาญจนวาหะ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  นายประเวศ พลเสน สนง.เกษตรอำเภอศรีประจันต์  นายมณเทียร เผื่อนสุริยา สหกรณ์ศรีประจันต์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์  ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตร หมอดินอาสาและเกษตรกร จำนวนประมาณ 350 คน ดำเนินการ ณ แปลงนาหมอดินไสว รักสนิท หมู่ 7 บ้านบึงลำควง ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  นส.เฉลียว อินยิม ผู้สื่อข่าวจาก สวท.สุพรรณบุรีมาร่วมงาน สัมภาษณ์และทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์  
      โดย นายองอาจ รักฟ้อน และนายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน เป็นแม่งาน ร่วมกับทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สพข.1 ปทุมธานี กรมพัฒนาที่ดิน
      หลังลงทะเบียน วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดิน  ศูนย์วิจัยข้าว  ศูนย์บริหารศัตรุพืชและสำนักงานเกษตร ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การพัฒนาการเกษตร แนะนำการผลิตและใช้ประโยชน์จากน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่ง พด.2  สารขับไล่แมลงศัตรูพืชจากสารเร่ง พด.7 ปุ๋ยอินทรีย์จานด่วน สูตร 1,2,3 การบริหารศัตรูพืชด้วยวิธีภาพ  การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย ไตรโคเดอร์ม่า การพัฒนาการปลูกข้าว การขึ้นทะเบียนการปลูกข้าว กลุ่มแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว จากตำบลดอนปรู อ.ศรีประจันต์ นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย ในราคาถูก มีการสาธิตการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพเพื่อย่อยสลายตอซัง สาธิตการไถกลบตอซัง การหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดินฯ มีการออกร้านนิทรรศการและให้บริการต่างๆมากมาย
     สนใจรายละเอียด
1) กำหนดการของงาน
2) ตอซัง/อินทรียวัตถุ สมบัติล้ำค้า ใกล้ตัวเกษตรกร