พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และจังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ ที่วัดลำพันบอง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

                  
                  
                  

       

           วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ " คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร และจังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้บริการประชาชน " ณ วัดลำพันบอง  หมู่ 4 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี มีนายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอหนองหญ้าไซ กล่าวต้อนรับ  นายอำนวย ธัญญเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ ชี้แจงสภาพพื้นที่ และลักษณะทางกายภาพของตำบลหนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ นายไพสิฐ เกตุสถิต เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในส่วนของ " คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร”           
               โดย ท่านสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีผู้มีเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด  เช่น นางดารัตน์ ศรีสุนทรพินิต นายกเหล่ากาชาด นางสาวปัทมา ตันติวงศ์วัฒน์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว  นายสมนึก พันธุ์อายุวัฒนะ ผู้อำนวยการแขวงการทางสุพรรณบุรี นายองอาจ ชนะชาญมงคล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายประเสริฐ ม่วงอยู่ หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สุพรรณบุรี  นายเสน่ห์ บุญสุข พัฒนาการจังหวัด นางพรฤดี สวัสดิ์นพรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด นางณัฐญา เอี้ยวสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นายบุญชัย ทองวิเศษสุข ปฏิรูปที่ดินจังหวัด นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์ ประมงจังหวัด นายสันติ อัจยุตโภคิน ปศุสัตว์จังหวัด นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผอ.ศูนย์บริหารศัตรูพืช นายสมชาย เล่ห์เหลี่ยม ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  นายเสกสรร ถนอมกิติ จ่าจังหวัด พ.ต.อ.นภดลฎ์ อรัญศรี ผกก.สภ.หนองหญ้าไซ  นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นางมณี อิ่มสมบัติ เกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชน มาร่วมงานและใช้บริการประมาณ 800 คน (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ http://www.nongpho.go.th/index.php/khomun-thuapai)         
             หลังพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี แจกถุงยังชีพ แก่ประชาชน ประมาณ 500 ชุด จากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมอดินอาสา ที่มาออกร้านให้บริการ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และเยี่ยมชมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี มาออกร้านนิทรรศการ ทั้งคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกปฏิรูปที่ดิน คลินิกสหกรณ์ การทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ มีนิทรรศการและการบริการด้านต่างๆ เช่น ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาด้านการเกษตร บริการวิเคราะห์ดิน ตรวจสุขภาพ การตอนและฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง แจกพันธุ์พืชผัก ไม้ยืนต้น ฯลฯ มาแจกจ่ายมากมาย           
ในส่วนของคลินิกดิน นำโดย ผอ.วันชัย วงษา หัวหน้าองอาจ นักฟ้อน นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ นายณัฐพล อินทรวิชัย และทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมออกร้านนิทรรศการและจัดคลินิกดินเคลื่อนที่ โดยรับวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดิน ปุ๋ย และพืช แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.1, พด.2, พด.3, พด.6, พด.7, พด.12 และน้ำหมักชีวภาพใช้ ให้คำปรึกษาและแจกเอกสารเกี่ยวกับการผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งจัดทำหุ่นจำลอง “หลุมพอเพียง” ซึ่งได้รับความสนใจ เยี่ยมชม/รับบริการ/ขอรับคำปรึกษา เป็นจำนวนมาก
 มีนางจำนง ศรันยพิพัฒน์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ ถ่ายทอด/ประชาสัมพันธ์และทอดสด รายงานสถานการณ์/การดำเนินการฯ ทาง F.M.102.25 MHz. ตลอดงาน เริ่มงานตั้งแต่ 08.30 - 14.30 น. จึงแยกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพ