อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบวุฒิบัตรแก่ยุวหมอดินและหมอดินโรงเรียน ปี 2556 รุ่นที่ 4 ณ ค่ายฝึก สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
       
      วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 ท่านเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติมามอบวุฒิบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม ฯ รุ่นที่4 แก่ยุวหมอดินและหมอดินโรงเรียนที่มาจากจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี นนทบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 14 โรงเรียน มีคุณครูเกษตรและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 120 คน มี ผอ.วันชัย วงษา(สพด.สุพรรณบุรี) ผอ.วิชิต ขันธ์แก้ว(สพด.อ่างทอง) ผอ.ไลซันต์ ตั้งภูมิ(สพด.พระนครศรีอยุธยา) ผอ.วัลลพ พงษ์ราศี(สพด.สิงห์บุรี) คณะวิทยากร พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่จัดการฝึกอบรม ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีปิดดังกล่าว
      โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 บางส่วนรวม 7 รุ่น ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2556 เพื่อฝึกอบรมคุณครูให้เป็น "หมอดินโรงเรียน" และฝึกน้องนักเรียนให้เป็น "ยุวหมอดิน" เป็นผู้นำด้านการทำการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มการปลูกพืชผักเพื่อเป็นอาหารกลางวัน การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพและน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง มาใช้กับแปลงเกษตรของโรงเรียนและนำไปเผยแพร่ต่อให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
      เวลา 3 วัน 2 คืน ที่มาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมร่วมกัน ในค่ายยุวหมอดินสุพรรณบุรี ทำให้ได้รู้จักเพื่อนๆ ที่มาจากต่างโรงเรียน ต่างท้องถิ่น ได้ร่วมกันเรียนรู้วิชาการจากพี่ๆ วิทยากรของกรมพัฒนาที่ดิน รูจักความลับของดิน การผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักจาก พด.1 หัวเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า พด.3 การทำน้ำหมักชีวภาพจาก พด.2 และสารบำบัดน้ำเสีย กำจัดกลิ่นเหม็น พด.6  การทำสารไล่แมลงจากสมุนไพร พด.7 สารเร่งจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์จุลินทรีย์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยว พด.9 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยใช้พืชปุ๋ยสดที่เป็นการสร้างโรงปุ๋ยในไร่นา  การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก ที่ทำหน้าที่เหมือนกำแพงที่มีชีวิต  สำหรับครูเกษตรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน  โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช   โปรแกรมการใช้ปุ๋ยรายแปลง "หลุมพอเพียง" "พอ ดอ เพื่อพอเพียง" "โรงปุ๋ยพอเพียง" ที่ประยุกต์มาจากการเลี้ยงหมูหลุม ให้เป็นเครื่องกำจัดขยะและของเสีย ของเหลือใช้ในครัวเรือน  ให้มาเป็นปุ๋ยชั้นดีเพื่อใช้ในไร่นา ที่สำคัญคือกระปุกออมสินในครัวเรือน รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน
      ยุวหมอดินได้ร่วมทำกิจกรรมนันทนาการกับพี่ๆ วิทยากรค่ายอย่างสนุกสนาน  ทำให้เพิ่มความกล้าในการแสดงออก เพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นำกลุ่ม  รู้จักการบูรณาการ หรือการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยทีมวิทยากรค่ายจากสถานีพัฒนาที่ดิน กลุ่มฯฝ่ายใน 13 จังหวัดภาคกลาง  ช่วยกันหล่อหลอมนักเรียน ที่มาเข้าค่ายจนเป็นอันหนึ่งอันเดียว  สามารถที่จะรับรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่ดินและพัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นยุวหมอดินได้  โดยทุกคืนจะมีนันทนาการอย่างสนุกสนาน สร้างความทรงจำและความประทับใจแก่น้องๆ นักเรียนทุกคน เห็นได้จากวันสุดท้ายที่น้องๆ เกือบทุกคนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายจากกัน
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม "หลุมพอเพียง" "โรงปุ๋ยพอเพียง" "หลักการโครงการค่ายยุวหมอดินสุพรรณบุรี"  ที่ http://r01.ldd.go.th/spb/