วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556 ท่านกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.วรรยา สุธรรมชัย และคณะฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะทำงานและเตรียมความพร้อม ที่ค่ายฝึกยุวหมอดิน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี รวมทั้งให้กำลังใจและข้อเสนอแนะต่างๆ

     โดย สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้รับมอบหมายให้จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน  กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ  2556 ในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคกลาง

ซึ่ง ค่ายฝึกยุวหมอดินสุพรรณบุรี เป็นค่ายฝึกที่มีโรงเรียนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากที่สุด คือ มีโรงเรียนในพื้นที่ 13 จังหวัด ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และบางส่วนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รวม 15 จังหวัด มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 86 โรงเรียน มีครูเกษตรและนักเรียน เข้ารับการอบรม 688 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 7 รุ่น ๆ ละ 3 วัน 2 คืน มีคณะทำงาน ได้แก่ พี่เลี้ยง วิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก กลุ่มฯ ฝ่ายฯ ของ สพข.1  และอีก 15 สพด.  รวมประมาณ 40 คน เข้าร่วมดำเนินโครงการ ตลอดหลักสูตรทั้ง7 รุ่น

โดยเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 7-30 มกราคม 2556 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่“หลักการ โครงการค่ายยุวหมอดินฯ สุพรรณบุรี” http://r01.ldd.go.t h/spb/....

    โดย ท่านรองฯ กุลรัศมิ์  ได้ตรวจดูความพร้อมในส่วนที่เป็น ฐานเรียนรู้ สถานีฝึก ห้องประชุมใหญ่ เรือนนอน โรงอาหาร สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกสอน / สาธิต /สัณฑนาการ หลุมพอเพียง โรงปุ๋ยพอเพียง พอดอ.เพื่อพอเพียง แปลงสาธิต ซุ้มนิทรรศการ คู่มือ/เอกสารเพิ่มเติม ฯลฯ พร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมาย โดยมี ผอ.วันชัย วงษา  หน.ไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก หน.องอาจ นักฟ้อน หน.ไชยวัฒน์ วงษ์ไร หน.พัชรินทร์ บัวเอี่ยม หน.ทนง ไม้เลี้ยง คุณเกรียงศักดิ์ คำเลิศ คุณนัฐพล อินทรวิชัย และทีมงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ที่อยู่เตรียมความพร้อมและให้การต้อนรับ

จากนั้น ท่านรองฯ กุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข  ดร.วรรยา สุธรรมชัย และคณะฯ ได้เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี และอนุสรณ์สถาน มังกรสวรรค์สุพรรณบุรี ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ