พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 

 

      วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระ หมอดินอาสา คระครู นักเรียน ประชาชน และส่วนราชการอำเภอเดิมบางนางบวช ได้ร่วมรณรงค์ "ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี" ณ บริเวณรอบบึงกำมะเชียร หมู่ 9 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  โดยท่านมนัส อ่ำทอง นายอำเภอเดิมบางนางบวช ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  นายยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ กล่าวต้อนรับ นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีพ.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ เฉลียวศิลป์ ผกก.สภ.เดิมบางนางบวช เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  โรงเรียนวัดเดิมบาง  โรงเรียนวัดกำมะเชียร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมงานประมาณ 450 คน
      เนื่องในปี 2555 เป็นปีมหามคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนนพรรษา 80 พรรษา ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ให้มีการปลูกป่า  กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำโครงการ "จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี" โดยมีเป้าหมายปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 1,118,880 ต้น ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน- สิงหาคม 2555
      กรมพัฒนาที่ดิน ได้ส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้น 23 ชนิดพันธุ์ ประกอบด้วย ไผ่ตง สะเดา ขี้เหล็ก ราชพฤกษ์ ตะเคียนทอง ยางนา มะฮอกกานี ชะมวง มะม่วงพันธุ์ดี ส้มโอ ประดู่ มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ยูคาลิปตัส สัก มะรุม ยางพารา มะขามเทศพันธุ์ดี สนประดิพัทธ์ กระถินเทพา ทุเรียน เงาะโรงเรียน และไผ่รวก อย่างไรก็ตาม โดยมอบนโยบายให้สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 77 จังหวัด และสำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง 12 เขต ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมโครงการดังก่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี อย่างพร้อมเพรียงกัน  การปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เท่านั้น ยังเป็นมาตรการสำคัญที่สามารถช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน  รักษาสิ่งแวดล้อม บรรเทาภาวะโลกร้อนและดูดซับคาร์บอนไว้ในดิน  พร้อมช่วยชะลอความเร็วของน้ำที่ไหลจากต้นน้ำลงสู่ปลายน้ำช้าลง  ลดการสูญเสียหน้าดิน รวมถึงสามารถกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ให้ได้มากที่สุดเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและไหลบ่าได้อีกทางหนึ่ง
      ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลเขาพระ  ข้าราชการ พนักงาน หมอดินอาสา คณะครู นักเรียน ประชาชน และส่วนราชการอำเภอเดิมบางนางบวช ได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ 225 ต้น(สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับเป้าหมาย/แผนดำเนินการ ปลูกในพื้นที่ 5 ไร่)  รวมทั้งต้นยางนา ขี้เหล็ก และสะเดา อีก 225 ต้น รวมเป็น 450 ต้น ปลูกในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณรอบบึงกำมะเชียร หมู่ 9 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
      โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำโดย ผอ.วันชัย วงษา หัวหน้าองอาจ นักฟ้อน หัวหน้าไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก หัวหน้าเกรียงศักดิ์ คำเลิศ คุณอัมพิกา โตสวัสดิ์ คุณดารณี ห่อทอง และทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีได้ร่วมดำเนินการปลูกต้นไม้ฯ รวมทั้งได้ออกหน่วย "พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ " ให้บริการวิเคราะห์ดิน พร้อมคำแนะนำ การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย การปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และให้บริการสารเร่ง พด.1-พด.12  น้ำหมักชีวภาพ พด.2 และพด.7 แก่ผู่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน