คลินิกเกษตร ในพระราชานุเคราะห์ฯ และจังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ ที่วัดดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี              วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ " คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร และจังหวัดสุพรรณบุรีเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน " ณ วัดดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  มีนายไพฑูรย์  รักประเทศ นายอำเภออู่ทอง กล่าวต้อนรับ นางแสน มารูปหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ชี้แจงสภาพพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของ ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง  นายไพสิฐ เกตุสถิต เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในส่วนของ " คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร "
       ในช่วงแรก ท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดฯ มีผู้มีเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เช่น นายองอาจ ชนะชาญมงคล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายประเสริฐ ม่วงอยู่ หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้สุพรรณบุรี   นายเสน่ห์ บุญสุข พัฒนาการจังหวัด   นางพรฤดี สวัสดิ์นพรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด  นายบุญชัย ทองวิเศษสุข ปฎิรูปที่ดินจังหวัด   นายสุรเชษฐ สุนทรศาสตร์ ประมงจังหวัด  นายสันติ อัจยุตโภคิน ปศุสัตว์จังหวัด นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผอ.ศูย์บริหารศัตรูพืช  นายเสกสรร ถนอมกิติ จ่าจังหวัด  นายวันชัย วงษา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  นางอรทัย อาจหาญ เกษตรอำเภออู่ทอง และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เกษตรกรและประชาชนมาร่วมงานและใช้บริการประมาณ 900 คน
        หลังพิธีเปิด ท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี แจกถุงยังชีพแก่ประชาชนประมาณ 500 ชุด จากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยมชมหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมอดินอาสา ที่มาออกร้านให้บริการ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและเยี่ยมชมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่มีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี มาออกร้าน นิทรรศการ ทั้งคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกปฏิรูปที่ดิน คลินิกสหกรณ์ การทำบัญชีครัวเรือน ฯลฯ มีการบริการด้านต่างๆ เช่น ให้คำแนะนำ/คำปรึกษาด้านการเกษตร บริการวิเคราะห์ดิน ตรวจสุขภาพ การตอนและฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง แจกพันธุ์พืชผัก ไม้ยืนต้นฯลฯ มาให้บริการมากมาย  หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ จากการประชุมกับผู้บริหารกระทรวงฯ ที่องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวฯเมืองโบราณอู่ทอง ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้ามาสมทบและเยี่ยมชมคลินิกเกษตรฯและจังหวัดเคลื่อนที่และร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หลังรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
       ในส่วนของคลินิกดิน นำโดยนายวันชัย วงษา  หัวหน้าบัวเรศ ดิษฐ์กระจัน หัวหน้าพัชรินทร์ บัวเอี่ยม หัวหน้าองอาจ นักฟ้อน นายเกรียงศักดิ์ คำเลิศ นายณัฐพล อินทรวิชัย พร้อมทีมงานสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมออกร้านนิทรรศการและจัดคลินิกดินเคลื่อนที่ โดยรัลวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดิน ปุ๋ย และพืช   แจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.1,2,3,6,7,9 และ พด.12 และน้ำหมักชีวภาพพร้อมใช้ ให้คำปรึกษาและแจกเอกสารเกี่ยวกับการผลิตและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งจัดจำลอง " หลุมพอเพียง" ซึ่งได้รับความสนใจ เยี่ยมชม/รับริการ ทั้งจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก
       มีนางจำนง ศรันยพิพัฒน์ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะถ่ายทอด /ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดสด รายงานสถานการณ์/การดำเนินการฯ ทาง F.M.102.25 MHz ตลอดงาน เริ่มตั้งแต่ 8.30 - 14.30 น.จึงแยกกย้ายกันกลับโดยสวัสดิภาพ