รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และคณะ
เยี่ยมชมตลาดเกษตรกรและตรวจราชการ ที่สุพรรณบุรี              เสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 08.30.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ประกอบด้วย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ นายราชัย ชลสินธุ์สงครามชัย นางสุชาดา ชยัมภร นางพรทิพย์ สุงคาสิทธิ์ และนายปวิช เกศววงศ์  ผู้ติดตามรัฐมนตรีว่าการฯ  นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวราวุธ ขันติยานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายชาญพิทยา ฉิมพาลี อธิบดีกรมการข้าว นายครรชิต สุขเสถียร หัวหน้าสำนักงานนายกรัฐมนตรี นางศศิธร กาหลง นายสุรไกร วิเศษสิงห์ จากสำนักงานนายกรัฐมนตรี  เดินทางมาเยี่ยมชม ตลาดนัดสินค้าเกษตร (ในเมือง) ณ ปั้มน้ำมัน ปตท.หลักเมืองถาวร(ปั้ม ปตท.เลี่ยงเมือง 340 - 357) จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีกลุ่มเกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตร ที่เน้นการปลูกแบบเกษตรธรรมชาติ ที่ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี และส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ มาจำหน่ายในราคาประหยัด จากแปลงของเกษตรกรโดยตรง มีเกษตรกร หมอดินอาสา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากทั้ง 10 อำเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนำผลผลิตมาจำหน่ายเฉพาะเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. จนถึงประมาณ 16.30 น.  โดยคณะฯได้ให้คำแนะนำให้การดำเนินงานเกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง และควรเปลี่ยนชื่อเป็น “ตลาดเกษตรกร ( Farmer Marketing ) ” เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ ว่าเป็นตลาดของเกษตรกร โดยเกษตรกรที่มีผลผลิตได้มาตรฐาน มาขายตรง
            ประมาณ 10.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางพบปะเกษตรกร จากอำเภอต่างๆ จำนวนประมาณ 2,000 คน ณ วัดบ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมการข้าว ได้รับฟังปัญหา เพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การเตรียมพร้อมเผชิญปัญหาภัยแล้ง การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวและพืชทางเลือก ฯลฯ
           จากนั้น คณะได้เข้าเยี่ยมชม “ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไท (บ้านควาย) ” ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย ฯพณฯ ประภัตร โพธสุธน อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ที่จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบครบวงจร ที่มีฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ฐานการพัฒนาการปลูกข้าว ฐานการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีชีวภาพ ฐานปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น แปลงสาธิต จุดเรียนรู้ด้านต่างๆ ฯลฯ เวลาประมาณ 15.30 น. จึงเดินทางกลับ

         ©© โครงการตลาดนัดเกษตรกร ( Farmer Market ) จังหวัดสุพรรณบุรี ©©