สุพรรณบุรี รณรงค์และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา           วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลเขาพระ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “รณรงค์และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส ที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา  ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน น้ำ พืช เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน หมู่ที่ 9 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ที่นำโดย หมอดินมนัส พุ่มมะปราง  ประธานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินฯ และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์เกษตรกรเพื่อการเกษตรยั่งยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เทศบาลตำบลเขาพระ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร หมอดินอาสา ประชาชน ชาวตำบลหัวเขา และตำบลใกล้เคียง มาร่วมงานประมาณ 750 คน มีผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการ เช่น ผอ.สมโสตถ์ ดำเนินงาม สำนักวิจัยและพัฒนาการพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์  ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ท่านดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน ชัยนาท นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม กลุ่มวิชาการ. กลุ่มวิเคราะห์ดิน.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ นายอำเภอเดิมบางนางบวช ผกก.ตำรวจภูธร อ.เดิมบางนางบวช เกษตรอำเภอเดิมบางนางบวช หัวหน้าส่วนราชการฯ  โดย มีหัวหน้าไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน พื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช เป็นแม่งาน ซึ่งท่านอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  (ที่ติดราชการด่วน) ได้มอบหมายให้ ท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีท่านสมเกียรติ ศีลาเจริญ เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวต้อนรับ และท่านวันชัย วงษา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ หลายฉบับ มาร่วมถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์
         โดย สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้สนับสนุนด้านงบประมาณและปัจจัยเริ่มต้น เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน จำนวน 100 ตัน และผลิตน้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.2 ครั้งละ 3,000 ลิตร น้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.6 ครั้งละ 1,000 ลิตร และสารสกัดสมุนไพร สูตร พด.7 ครั้งละ 1,000 ลิตร  เพื่อให้เกษตรกรนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรม  มาฝากไว้ที่ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารฯ จะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ให้เกษตรกร มาเบิกถอนหรือแลกเปลี่ยนออกไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการผลิตและมีการใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง เหมาะสมและมีราคาถูก พร้อมทั้งช่วยลดปัญหาการเผา และลดปัญหาจากภาระในการกำจัดขยะอินทรีย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       1) หลักการโครงการ
       2) กำหนดการ