การฝึกอบรม ณ ค่ายยุวหมอดิน สุพรรณ 57 รุ่นที่ 2               การฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน รุ่นที่ 2 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2557 มีคุณครูเกษตร และยุวหมอดินจาก จังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อ่างทอง และสมุทรปราการ เข้าร่วมรวม 33 โรงเรียน มีครูเกษตรและยุวหมอดิน เข้าฝึกอบรม 113 คน พิธีเปิดมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยท่านเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีท่านวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ทีมงานวิทยากร พี่เลี้ยง และบุคลากร ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กล่าวรายงาน และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรฯ
      ช่วงค่ำวันแรก หลังรับประทานอาหารเย็นร่วมกันแล้ว ทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงค่าย ได้ประกอบพิธี “บายศรีสู่ขวัญ เพื่อรับน้อง เข้าสู่ค่าย/ครอบครัวหมอดิน” นอกจากนี้ ท่านศณิศา บุษบงค์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง สนง.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็น 1 ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และเป็นภาคีความร่วมมือ ในการจัดทำศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการพัฒนาที่ดิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในชุมชน ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได้ขอความอนุเคราะห์ นำนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวหมอดิน เพิ่มเติมอีก 14 คน (เสื้อสีเขียว)เพื่อให้การขับเคลื่อนงานศุนย์เรียนรู้และบริการชุมชน ในโรงเรียนวัดไผ่มุ้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
      ชีวิตในค่าย 3 วัน 2 คืน หมอดินโรงเรียน(คุณครูเกษตร) และยุวหมอดิน (น้องนักเรียน) จะได้รู้จักเพื่อนๆ ที่มาจากต่างโรงเรียน ต่างท้องถิ่น ได้ร่วมกันเรียนรู้วิชาการจากพี่ๆ วิทยากร ของกรมพัฒนาที่ดิน รู้จักความลับของดิน การผลิตและใช้ประโยชน์ จาก “ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน” ที่ใช้สารเร่ง พด.1 ร่วมด้วย การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า พด.3 การทำน้ำหมักชีวภาพจาก พด.2 และ น้ำหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสีย พด.6 การทำสารไล่แมลงจากสมุนไพร พด. 7 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ปุ๋ยหมักชีวภาพจานด่วน รวมทั้งการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยใช้พืชปุ๋ยสด ที่เป็นการ “สร้างโรงปุ๋ยในไร่นา” การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน “หลุมพอเพียง” “โรงปุ๋ยพอเพียง” รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ หมอดินโรงเรียน ยังได้มีการเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้ โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช มีการพัฒนาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ English conversation Integrated with ASEAN ” พร้อมแจกคู่มือ “ การสนทนาภาษาอังกฤษ บูรณาการกับอาเซี่ยน“ แก่คุณครูทุกท่าน
      ยุวหมอดิน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนันทนาการกับพี่ๆ วิทยากร อย่างสนุกสนาน ทำให้เพิ่มความกล้า ในการแสดงออก เพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นำกลุ่ม การทำงานเป็นทีม หรือการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีทีมงานวิทยากรค่าย จากทั้ง 13 จังหวัด ใน สพข.1 และสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มาช่วยหล่อหลอมความคิด และอุดมการณ์ ผู้ที่มาเข้าค่าย จนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถที่จะรับรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน และพัฒนาศักยภาพของตนเองเป็น หมอดินโรงเรียน และยุวหมอดินได้อย่างเต็มศักยภาพ
วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ท่านสฤษฎ น้ำค้าง นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ให้เกียรติมามอบบัตรแก่ยุวหมอดินและหมอดินโรงเรียน กรุณาให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม

** โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง http://r01.ldd.go.th/spb/news/news2556/20131122Pai%20Moong%2056/Pai%20Moong56.html
** หลักสูตร โครงการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ ในโรงเรียนและยุวหมอดิน ปี 2557