เปิดฝึกอบรมค่ายยุวหมอดินสุพรรณ 57 รุ่นที่ 1              ปีงบประมาณ 2557 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำโครงการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน เพื่อให้ครูและนักเรียนที่มาเข้าค่าย ได้รับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และการพัฒนาการเกษตร สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตเป็นคนดีในสังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนาภาวะผู้นำ สามารถปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง       สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน โดยมีแผนการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 รุ่นๆละ 3 วัน 2 คืน มีหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับการฝึกอบรม รวม 24 จังหวัด
      การฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 มีคุณครูเกษตรและยุวหมอดินจาก จังหวัดสิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี รวม 5 จังหวัด จำนวน 32 โรงเรียน มีครูและนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรม 96 ท่าน พิธีเปิดมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยท่านนงคราญ มณีวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านดินเปรี้ยว กรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีนายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ทีมงานวิทยากร พี่เลี้ยงและบุคลากร ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กล่าวรายงานและเป็นเกียรติในพิธีเปิด เข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร ช่วงค่ำวันแรก หลังรับประทานอาหารเย็นร่วมกันแล้ว ทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงค่าย ได้ประกอบพิธี " บ่ายศรีสู่ขวัญ เพื่อรับน้อง เข้าค่าย / ครอบครัวหมอดิน "
      ชีวิตในค่าย 3 วัน 2 คืน หมอดินโรงเรียน(คุณครูเกษตร) และยุวหมอดิน (น้องนักเรียน) จะได้รู้จักเพื่อนๆ ที่มาจากต่างโรงเรียน ต่างท้องถิ่น ได้ร่วมกันเรียนรู้วิชาการจากพี่ๆ วิทยากร ของกรมพัฒนาที่ดิน รู้จักความลับของดิน การผลิตและใช้ประโยชน์ จาก “ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน” ที่ใช้สารเร่ง พด.1 ร่วมด้วย การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ป้องกันโรครากเน่าโคนเน่า พด.3 การทำน้ำหมักชีวภาพจาก พด.2 และ น้ำหมักชีวภาพบำบัดน้ำเสีย พด.6 การทำสารไล่แมลงจากสมุนไพร พด. 7 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ปุ๋ยหมักชีวภาพจานด่วน รวมทั้งการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยใช้พืชปุ๋ยสด ที่เป็นการ “สร้างโรงปุ๋ยในไร่นา” การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน “หลุมพอเพียง” “โรงปุ๋ยพอเพียง” รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ หมอดินโรงเรียน ยังได้มีการเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้ โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช มีการพัฒนาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ English conversation Integrated with ASEAN ” พร้อมแจกคู่มือ “ การสนทนาภาษาอังกฤษ บูรณาการกับอาเซี่ยน“ แก่คุณครูทุกท่าน
      ยุวหมอดิน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนันทนาการกับพี่ๆ วิทยากร อย่างสนุกสนาน ทำให้เพิ่มความกล้า ในการแสดงออก เพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นำกลุ่ม การทำงานเป็นทีม หรือการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีทีมงานวิทยากรค่าย จากทั้ง 13 จังหวัด ใน สพข.1 และสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี มาช่วยหล่อหลอมความคิด และอุดมการณ์ ผู้ที่มาเข้าค่าย จนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถที่จะรับรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน และพัฒนาศักยภาพของตนเองเป็น หมอดินโรงเรียน และยุวหมอดินได้อย่างเต็มศักยภาพ
วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ท่านวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้กรุณามอบบัตรแก่ยุวหมอดินและหมอดินโรงเรียน ให้โอวาทและเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมฯ

     ***** โครงการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ ในโรงเรียนและยุวหมอดิน ปี 2557