สถานีพัฒนาที่ดินสุพบุรี ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ระหว่าง 6-9 พฤษภาคม 2557
              ในวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2557 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ที่มีทั้งลมพายุฝน และลูกเห็บ ที่ตกลงมามากมาย แรงลมทำให้ไฟฟ้าดับ สิ่งก่อสร้างที่เป็นป้ายคัทเอาท์ ขนาดใหญ่ ศาลาเรือนไทย โรงเรือนผลิตน้ำหมักชีวภาพ ซุ้มและฐานเรียนรู้ ในศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่เตรียมการเพื่อจะอบรมค่ายยุวหมอดิน โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน และยุวหมอดิน ปี 2557 ซึ่งมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 จังหวัด (สพด ) รวม 130 โรงเรียน ที่จะฝึกอบรมช่วงเดือนมิถุนายน 2557 ได้รับความเสียหาย บางอาคารเสียหายบางส่วน และบางส่วนเสียหายอย่างสิ้นเชิง ซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดินฯ เร่งสำรวจความเสียหาย และขอความอนุเคราะห์ จากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและก่อสร้าง เพื่อให้ทันต่อการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน และให้บริการแก่เกษตรกร องค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ เข้าศึกษาดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
      - ประมวลภาพก่อนและหลังพายุเข้าทำลาย