โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานปี 2557
(สระเก็บน้ำประจำไร่นา ความจุ 1,260 ลบ.ม.)        

        4 พฤษภาคม 2557 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้เร่งรัดการดำเนินการ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2557 (สระเก็บน้ำประจำไร่นา ความจุ 1,260 ลบ.ม.) ให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอสามารถ ทาการเกษตร ได้อย่างหลากหลาย ทั้งการปลูกพืช ประมง และปศุสัตว์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยลดความเสียหาย กรณีฝนทิ้งช่วง การปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมออกค่าใช้จ่ายเพื่อขุดสระเป็นบางส่วน ( 2,500 บาท / 1 บ่อ) จะทำให้สามารถนำงบประมาณ มาขยายการบริการและรองรับความต้องการของเกษตรกร ได้มากขึ้น
       ซึ่งปี 2557 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ จำนวน 110 บ่อ โดยได้เร่งรัดให้หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน ที่รับผิดชอบพื้นที่ ( นายไพโรจน์  ประสิทธิ์นอก ) ที่รับผิดชอบ พื้นที่ ที่ดำเนินการขุด คือ อ.เดิมบางนางบวช และ อ.หนองหญ้าไซ ติดตาม/เร่งรัดการดำเนินการ ให้เป็นไปตามรูปแบบ ระเบียบพัสดุ และทันเวลาตามกำหนดในสัญญา 

       รายละเอียดเพิ่มเติม
1) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
2) องค์ความรู้ การพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี