โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยว ด้วยปูนมาร์ล ปีงบประมาณ 2557         28 เมษายน 2557 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้เร่งรัดการดำเนินการ โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด ปี 2557 โดยพัฒนาที่ดิน ได้ชี้แจง ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการปรับปรุงดินที่เป็นดินเปรี้ยวดจัด ด้วยวิธีจัดการพืช และการปรับปรุงดินเปรี้ยวรูปแบบต่างๆ และการใช้สารปรับปรุงดินเปรี้ยว (ปูนมาร์ล) เพื่อให้การใช้ปุ๋ย การดูดใช้ธาตุอาหารพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งปี 2557 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณ เพื่อดำเนินการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัด ในพื้นที่ 5,400 ไร่ และสารปรับปรุงดินเปรี้ยว จำนวน 2,700 ตัน โดยได้เร่งรัดให้หน่วยพัฒนาที่ดิน ที่มีดินเปรี้ยว ดำเนินการตามพื้นที่ที่ได้รับหมอบหมาย คือ       

  • นายทนง ไม้เลี้ยง             รับผิดชอบ พื้นที่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
  • นายบัวเรศ ดิษฐ์กระจัน     รับผิดชอบ พื้นที่ อ. อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี     
  • นายองอาจ นักฟ้อน          รับผิดชอบ พื้นที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 
  • นางสาวพัชรินทร์ บัวเอี่ยม รับผิดชอบ พื้นที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
1) องค์ความรู้ การใช้สารปรับปรุงดินกรด / ดินเปรี้ยว