พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ "งานสาธิตและถ่ายทอดรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี "ณ กลุ่มรวมใจพัฒนาบ้านสวนแตง ม.4 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ทางพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีได้ออกร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้คำแนะนำ บริการ ด้านการลดต้นทุนการผลิต การให้บริการปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆ อาทิ น้ำหมักชีวภาพ พด1-12, วัสดุปูนมาร์ล โดโลไมท์ ปรับสภาพดินกรดดินเปรี้ยว , ปอเทืองพืชปรับปรุงบำรุงดิน , การวิเคราะห์ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก ฯลฯ ในงาน " สาธิตและถ่ายทอดรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกรและการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จังหวัดสุพรรณบุรี " จัดโดยศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ณ กลุ่มรวมใจพัฒนาบ้านสวนแตง ม.4 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
          โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย  เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานเปิดงาน โดยนายชาญพิทยา  ฉิมพาลี ได้กล่าวต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
           หลังจากนั้นทางอธิบดีกรมการข้าว ได้เดินชมร้านนิทรรศการที่มาร่วมงานมากมาย อาทิ รถ mobile ของกรมการข้าว , สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี , วารสารเคหเกษตร, วิสาหกิจศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านสวนแตง นำโดย หมอดินตำบลสวนแตง นายพิชืต  เกียรติสมพร , ศูนย์ข้าวชุมชนต่างๆ, รวมทั้งห้างร้านบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากมาย มาให้บริการและให้คำแนะนำข้อมูลกับเกษตรกรและผู้สนใจมากมาย
          ในส่วนของบูธงานพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำโดยนายวันชัย  วงษา ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี, คุณพัชรินทร์  บัวเอี่ยม หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอเมือง ,คุณนาฏนภา ลมูลจิตต์ , คุณเกรียงศักดิ์ คำเลิศ , คุณสมคิด แก้วปาน พร้อมทั้งทีมงาน ได้มีเกษตรกร เข้ามาขอรับการบริการ ด้านดิน ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พืชปรับปรุงบำรุงดินเป็นจำนวนมาก
          นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาร่วมงานด้วย อาทิ นายไพสิฐ  เกตุสถิตย์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น