หมอดินอาสาฯ คุณณธรา แย้มพิกุล  เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตกล้าไม้เศรษฐกิจชุมชนบ้านทรัพย์ศิลา  ต.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี       วันที่ 9,16,19,28 มกราคม 2557  สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี นำโดย นางสาวพัชรินทร์ บัวเอี่ยม หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอด่านช้าง พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ไปให้ความรู้กับเกษตรกร ที่มาศึกษาดูงาน  ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตกล้าไม้เศรษฐกิจชุมชนบ้านทรัพย์ศิลา ม.19 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ของคุณณธรา  แย้มพิกุล หมอดินอาสาฯ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และศึกษาดูงานครบวงจรเกี่ยวกับการปลูกพืชทางการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกข้าวหอมนิลอินทรีย์   การปลูกผักอินทรีย์  การผลิตสารอินทรีย์ชีวภาพใช้เอง  การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี  โรงสีชุมชน ฯลฯ
       ซึ่งมีเกษตรกรมาศึกษาดูงานประมาณ 500 กว่าคน ภายในงานก็มีกิจกรรมมากมายและมีหน่วยงานมาให้ความรู้ อาทิ สำนักงานเกษตรอำเภอด่านช้าง โดยคุณประพันธ์  พงษ์ประยูร(เกษตรอำเภอด่านช้าง), สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง, สหกรณ์การเกษตรด่านช้าง , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอด่านช้าง, งานพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
       พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีได้มีการบรรยายการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร การจัดการดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้น้ำหมักชีวภาพจาก พด.1-12 รวมทั้งปัจจัยการผลิตต่างๆที่ทางกรมพัฒนาที่ดินมีให้กับเกษตรกร รวมทั้งมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมักด้วย พด.1 การผลิตน้ำหมักชีวภาพด้วย พด.2 การผลิตเชื้อจุลินทรีย์เพื่อป้องกันโรคทางดินด้วย พด.3  การผลิตสมุนไพรด้วย พด.7 การทำปุ๋ยจานด่วนเป็นต้น  ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่มาดูงานอย่างมาก

      สนใจสูตรสำเร็จในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน จากหมอดินอาสาฯ คุณณธรา  แย้มพิกุล ได้ที่ ;http://www.mcot.net/site/streaming?id=528951b2150ba0c67e0000c9&type=video#.UvG0Sj1_s1I