โครงการพัฒนาเกษตรกร ของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง
(กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร) ปีงบประมาณ 2557    

           24 มกราคม 2557 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้เร่งรัดการดำเนินการ โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ปี 2557 โดยช่วงแรกได้มีการเข้าไปซักซ้อม เตรียมความพร้อม และความเข้าใจ จากนั้นจึงนัดหมายช่วงเวลาการดำเนินการ มีการแนะนำถ่ายทอดความรู้ ด้านการเก็บตัวอย่างดิน การใช้โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช การการผลิตและใช้สารอินทรีย์ สารชีวภาพ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การปรับปรุงดิน รวมทั้งการพัฒนาที่ดินรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต ได้อาหารที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ สูตร พด.2  พด.6 สารสกัดสมุนไพรป้องกันโรค แมลงศัตรูพืชสูตร พด.7 ปุ๋ยหมักจานด่วนสูตร พด.1 2 3 และ ปู๋ยชีวภาพ พด.12  พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต แก่ กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร กลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ซึ่งปี 2557 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณ เพื่อดำเนินการ จำนวน 110 กลุ่ม รวม 1,100 ราย โดยได้เร่งรัดให้หน่วยพัฒนาที่ดิน ต่างๆ ดำเนินการตามพื้นที่ที่ได้รับหมอบหมาย คือ