พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ฝึกอบรม / พัฒนาหมอดินอาสา ประจำปีงบประมาณ 2557      วันที่ 17-18 ธันวาคม 2556 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล และหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ที่มีศักยภาพเข้มแข็งฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัตติงาน ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การผลิตและใช้เททคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร การใช้ปุ๋ยสั่งตัด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning) สระน้ำในไร่นา ฯลฯ รวมทั้งการถ่ายทอดข่าวสาร และการบริการ ด้านการพัฒนาที่ดิน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
      ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ ณ ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ส่วนกลางคืนมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมกิจกรรมหมอดินสัมพันธ์ จับของขวัญ และสวัสดีปีใหม่ 2557
      ส่วนวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 ทบทวน/แนะนำ นวัตกรรม การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ณ อาคารฝึกอบรมฯ รวมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่ 2 เลขที่ 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

        รายละเอียด
1) กำหนดการฝึกอบรม
2) คู่มือหมอดิน " องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน "