ntb01@ldd.go.th 02-5950626

ข่าวรับสมัครงาน


28 มิ.ย. 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
19 มิ.ย. 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
06 มิ.ย. 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
15 พ.ค. 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
07 มี.ค. 2566 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
24 ก.พ. 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
25 ต.ค. 2565 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดเพิ่มเติม
03 ต.ค. 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันใน ตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ธุระการ รายละเอียดเพิ่มเติม
12 ก.ย. 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันใน ตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ธุระการ รายละเอียดเพิ่มเติม
18 ส.ค. 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ธุระการ รายละเอียดเพิ่มเติม
30 ธ.ค. 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย) รายละเอียดเพิ่มเติม
08 ธ.ค. 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย) รายละเอียดเพิ่มเติม
01 พ.ย. 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย รวมจำนวน ๒ อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม