สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานระบบส่งน้ำในไร่นา คลองส่งน้ำ คสล. ความยาว 950 เมตร บ้านแปดอาร์ ม.1 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 2,409,000.00 บาท 22 พ.ย. 61
-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สระเก็บน้ำ ความจุ 219,000 ลบ.ม. สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี บ้านหนองโดก ม.8 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 4,433,000.00 บาท 22 พ.ย. 61
-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สระเก็บน้ำ ความจุ 222,000 ลบ.ม. บ้านทับกวาง ม.4 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน 9,902,000.00 บาท 22 พ.ย. 61