จังหวัดพระนครศรีอยุธยา           
 

          ขอบเขตการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศ ตั้งอยู่ตามพิกัดยูทีเอ็ม (UTM) ระหว่างลองติจูดที่ 161936 เหนือ ถึง 156394 เหนือและระหว่างละติจูดที่ 633024 ตะวันออก ถึง 688097 ตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ทางถนนสายเอเซียประมาณ 75 กิโลเมตรตามทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร และทางเรือ ประมาณ 137 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 2,556.64 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,597,900 ไร่ จัดว่า เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 11 ของจังหวัดในภาคกลาง

          ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขาและป่าไม้ มีแม่น้ำไหลผ่าน 4 สายได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ลพบุรีและแม่น้ำน้อยรวมความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร มีลำคลองใหญ่น้อยรวม 1,254 คลอง เชื่อมต่อกับแม่น้ำเกือบทั่วบริเวณพื้นที่


      จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

     - ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดลพบุรี

     - ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี

     - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี

     - ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี


          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ นครหลวง บางไทร บางบาล บางปะอิน บางปะหัน ผักไห่ ภาชี ลาดบัวหลวง วังน้อย เสนา บางซ้าย อุทัย มหาราชและบ้านแพรก (ภาพที่ 1) (ที่ทำการปกครองจังหวัด, 2550)

 

 
   
 

        

 
     
 
footleft footright