วันที่ 25 กันยายน 2560 (๑๓.๓๐ น.)นายไลซันต์ ตั้งภูมิ มอบหมายให้ มอบหมายให้ นางสาวมัณฑนา สุริยวงศ์พงศาเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2560 โดยมี
นายปพน จันทร์เรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก เป็นประธาน ณห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก
เพื่อทราบผลการดำเนินงานและร่วมกันพิจารณาประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติ
ในการดำเนินงานต่อไป