สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก    ร่วมออกกิจกรรม คลินิคเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อที่ ณ ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยหน่วยอำเภอองครักษ์ นายเพชรราช มณีนิล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางมัทธนา ชันมหาวัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

กิจกรรมภายในงาน การให้บริการเกษตรกรและประชาชน โดยส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ สารเร่ง พด. เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ แนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน

โดยภายในงาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ดร.ทวี นริศสิริกุล ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการพัฒนาที่ดิน และรับฟังการบรรยาย การจัดการดินเพื่อการปลูกพืช จาก ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนครนายกและเจ้าหน้าที่ สพด.นครนายก ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558