สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ยินดีให้บริการ แนะนำปรึกษาด้านการพัฒนาที่ดิน การวิเคราะห์ดิน น้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ สารเร่ง พด.1-14 พืชปรับปรุงบำรุงดิน(ปอเทือง) วัสดุปรับสภาพดิน(ปูนมาร์ล โดโลไมท์ (กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย ขอบคุณคะ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ลำดับ
ชื่อ สกุล
ปีดำรงตำแหน่ง
1
นายสุวิทย์   สระทองคำ 2508 - 2509
2
นายบุญรอด   ศุภอุดมฤกษ์ 2510 - 2511
3
นายพยันต์   มหาวัจน์ 2512 - 2513
4
นายประพัฒน์   พวงวรินทร์ 2514 - 2515
5
นายวันชัย   คงอมรสังข์ 2516 - 2517
6
ดร.บุญรอด   ศุภอุดมฤกษ์ 2518 - 2519
7
นายสุธน   กีรตวัฒนา 2520 - 2521
8
นายเฉลิมพล   พูนจำเนิน 2522 - 2527
9
นายสินชัย   เจียวท่าไม้ 2528 - 2531
10
นายวีระ   ธาราเขต 2532 - 2534
11
นายสนั่น   แก้วสนั่น 2535 - 2540
12
นายชูชาติ   ศิลลา 2541 - 2544
13
นายสุเมธ   วัฒนธรรม 2545 - 2545
14
นายรังสฤษฎ์   บุญสิน 2546 - 2546
15
นายณัฐปคัลภ์   คิมประโคน 2547 - 2549
16
นายสุเมธ   วัฒนธรรม 2550 - 2553
17
นายวันชัย   วงษา 2554 - 2554
18
นายสนั่น   เผือกไร่ 2554 - 2554
19
นางอุษา   อุตสาหกุล 2554 - 2563
20
นายวิโรจน์   ชูช่วย 2563 - 2564
21
นายอนุชิต   พรแดง 2564 - 2567
22
นางสาวนรินทร์พร   นาเมือง 2567 - ปัจจุบัน