สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม ยินดีให้บริการ แนะนำปรึกษาด้านการพัฒนาที่ดิน การวิเคราะห์ดิน น้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ สารเร่ง พด.1-14 พืชปรับปรุงบำรุงดิน(ปอเทือง) วัสดุปรับสภาพดิน(ปูนมาร์ล โดโลไมท์ (กรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย ขอบคุณคะ)
  1. แบบฟอร์มตรวจวิเคราะห์ดิน
  2. แบบฟอร์มขอรับสารเร่ง พด.1-15
  3. แบบฟอร์มขอรับเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
  4. แบบฟอร์มขอรับปูนโดโลไมท์
  5. แบบฟอร์มขอรับปูนมาร์ล
  6. แบบฟอร์มขอรับน้ำหมักชีวภาพ
  7. แบบฟอร์มขอรับหญ้าแฝก