::: ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ :::

 :: ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ
ข้อความ
    เรื่อง ให้ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ
เรียน ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต1
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้ซื้อ ของใหม่ไม่เป็นของเก่าเก็บ และตรงตามประกาศสอบราคาซื้อของ กรมพัฒนาที่ดิน
แต่ปรากฏว่ากรรมการสอบราคาซื้อกลับอ้างการตรวจสต็อก เมล็ดพันธุ์ปอเทืองของห้างฯมีไม่ถึง ร้อยละ 50 ของปริมาณที่จัดซื้อ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศสอบราคาซื้อ ห้างฯได้ชี้แจงต่อกรรมการว่า สต็อกเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ของทุกรายเป็นของเก่าเก็บ เป็นผลผลิตตกค้างที่เก็บเกี่ยวปลายปี 2558และต้นปี 2559 จึงเป็นเมล็ดพันธุ์เก่าเก็บตกค้าง คุณภาพเมล็ดพันธุ์จะต่ำกว่ามาตรฐานที่กรมพัฒนาที่กำหนด
เพราะฤดูการปลูกปอเทืองของเกษตรกร จะเริ่มปลูกตั้งแต่ ตุลาคมและจะเก็บเกี่ยวในเดือน มกราคม และ กุมภาพันธุ์ ของปีต่อมา จึงจะได้เมล็ดพันธุ์ใหม่ทีมีคุณภาพ ซึ่ง คณะกรรมการสอบราคาซื้อก็ทราบดี เพราะกรมพัฒนาที่ดินมีนโยบายซื้อเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรโดยตรง ก็กำหนดให้เกษตรกรส่งมอบเมล็ดพันธุ์ ในเดือน เมษายนและพฤษภาคม ในปีการผลิตนั้นๆ
นอกจากนี้การกำหนดให้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ ภายใน 5 วัน ส่อให้เห็นต้องการจะซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ตกค้างเก่าเก็บ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีเมล็ดพันธุ์เก่าตกค้าง เหตุผลต้องส่งมอบเร็ว ทั้งที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่จะให้เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ปอเทืองไปหว่านเพื่อให้ทันฤดูการ ซึ่งการประกวดราคาหรือสอบราคาซื้อ ของหน่วยงานในสังกัด กรมพัฒนาที่ดิน ไม่ปรากฏจะต้องส่งมอบภายใน 5 วันเหมือนการสอบราคาซื้อครั้งนี้ อีกทั้งปรากฏความแห้งแล้งไปทั่ว จนรัฐบาลต้องประกาศเป็นภัยพิบัติ ให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่สวนทางกับนโยบาย กระทรวงเกษตร และรัฐบาล
ห้างฯจึงเห็นควรให้ยกเลิกการสอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ทั้งหมด ที่ได้ดำเนินการสอบราคาซื้อไปแล้วทั้งหมด เพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรมากที่สุด

 
     โดยคุณ : หจก.เชียงใหม่ลิ้มศักดากุล     [วันที่   17/12/2558  เวลา 10:41 น.   ]    E-Mail : chiangmai_limsakdakul@hotmail.com 

 

 ::ความคิดเห็นที่ 1
    เรียน ผจก. หจก. เชียงใหม่

1.จากมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภาวะภัยแล้งปี 2558 - 2559 ของกระทรวงฯ เกษตรกรในพื้นที่ 13 จังหวัด สพข.1 ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทือง ช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. ต่อจากการทำนาปรัง

2.เมล็ดพันธุ์ปอเทือง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่กำหนดเท่านั้นจึงมีการซื้อขาย และตรวจรับ

3.เมล็ดพันธุ์ปอเทืองที่มีโรงเก็บมาตรฐาน มีการรมยาแมลง มีระยะฝักตัวถึง 2-3 ปี

4.การซื้อไม่ได้ประกวดราคา แต่ซื้อโดยสอบราคา ตามรายจังหวัด และมีความจำเป็นต้องใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทือง ตามกระทรวงฯมีมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกร กรณีเร่งด่วน ทันเวลา. 
     โดยคุณ : สพข.1     [วันที่   12/1/2559  เวลา 10:16 น.]    E-Mail : r01_2@ldd.go.th