สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้หัวข้อ“Keep soil alive, protect soil biodiversity” รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก โดยมี นางมัทธนา ชัยมหาวัน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ,นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก, นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการ , น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน, น.ส.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เเละเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สื่อมวลชน เครือข่ายเกษตรกร หมอดินอาสา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเเข่งขันประกวดวาดภาพในหัวข้อ วันดินโลก รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันดินโลก นิทรรศการของส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่บริการตรวจวิเคราะห์ดินฟรี และจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน