สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


        ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และนักวิชาการในสังกัดเข้าประชุมวิชาการกึ่งศตวรรษ ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา         
        การประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดและเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน ให้สามารถนำมาถ่ายทอดให้เกษตรกรนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมีการนำเสนอผลงานวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินในสาขาต่างๆ โดยมีนางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดี ด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการประชุม พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิชาการการพัฒนาที่ดินประเภทต่างๆ

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา