สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


       วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน กองแผนงาน เข้าประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เพื่อจัดทำแผนการบริหาารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2556 โดยมี 5 แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์กรมฯ ดังนี้

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร

โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือถึงปัญหา ความเสี่ยงต่างๆ ของงานตามยุทธศาสตร์ ดังกล่าว


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา