สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


        สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่สำนักงาน (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 โดยชาวสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมแรงรวมใจกันในการทำความสะอาดใหญ่สำนักงานในครั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานเกิด ความสะอาด และถูกสุขลักษณะ เป็นที่น่าชวนมองแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการ และบุคลากรของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เอง อีกทั้งยังเป็นการสะสาง แยกของที่ใช้งานและไม่ใช้งานต่างๆ ออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้สอย และยังเป็นการเสริมสร้างนิสัยรักสะอาดให้กับชาวสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ด้วย

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา