สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2556

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
25 ธ.ค. 56 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดประชุมติดตามงานหน่วยงานในสังกัด ประจำเดือนธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 4076
18 ธ.ค. 56 งานพิธีเสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ประจำปี 2556 โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ แปลงข้าวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 4036
17 ธ.ค. 56 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 3942
03 ธ.ค. 56 ภาพกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 4017
27 ส.ค. 56 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินกล่าวต้อนรับ 5208
14 ส.ค. 56 การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ณ โรมแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 4091
31 ก.ค. 56 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับการตรวจกิจกรรม 5 ส จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน 5 ส ประจำปี 2556 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 3947
16 ก.ค. 56 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงานเก่าชำรุด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 5164
11 ก.ค. 56 อาจารย์และนักศึกษา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน 3920
09 ก.ค. 56 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินบริการข้อมูลและให้คำแนะนำนิสิตต่างชาติ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3919
04 ก.ค. 56 การประชุมหารือการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 3906
27 มิ.ย. 56 การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 3922
12 มิ.ย. 56 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. 3909
05 มิ.ย. 56 สำนักงานพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่สำนักงาน (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่ดีในสถานที่ทำงาน และเป็นการสร้างนิสัยของบุคลากรในหน่วยงาน 3922
31 พ.ค. 56 นักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปผลการฝึกงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 3920
27 พ.ค. 56 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด ณ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 36 ม.8 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 3931
03 เม.ย. 56 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning)” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 3944
01 เม.ย. 56 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning)” ในวันที่ 19 มีนาคม 2556 3917
27 มี.ค. 56 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3938
26 มี.ค. 56 อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 3919

แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน