สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2556

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
25 ธ.ค. 56 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดประชุมติดตามงานหน่วยงานในสังกัด ประจำเดือนธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 4215
18 ธ.ค. 56 งานพิธีเสด็จฯทรงเกี่ยวข้าว ประจำปี 2556 โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ แปลงข้าวโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 4219
17 ธ.ค. 56 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 4079
03 ธ.ค. 56 ภาพกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556 4211
27 ส.ค. 56 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินกล่าวต้อนรับ 5336
14 ส.ค. 56 การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ณ โรมแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 4243
31 ก.ค. 56 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับการตรวจกิจกรรม 5 ส จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน 5 ส ประจำปี 2556 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 4090
16 ก.ค. 56 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์สำนักงานเก่าชำรุด ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 5287
11 ก.ค. 56 อาจารย์และนักศึกษา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน 4096
09 ก.ค. 56 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินบริการข้อมูลและให้คำแนะนำนิสิตต่างชาติ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4049
04 ก.ค. 56 การประชุมหารือการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 4082
27 มิ.ย. 56 การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2556 ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 4072
12 มิ.ย. 56 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. 4023
05 มิ.ย. 56 สำนักงานพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่สำนักงาน (Big Cleaning Day) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เพื่อเป็นการสร้างภูมิทัศน์ที่ดีในสถานที่ทำงาน และเป็นการสร้างนิสัยของบุคลากรในหน่วยงาน 4058
31 พ.ค. 56 นักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สรุปผลการฝึกงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 4078
27 พ.ค. 56 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด ณ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 36 ม.8 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 4053
03 เม.ย. 56 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning)” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 4072
01 เม.ย. 56 กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (Zoning)” ในวันที่ 19 มีนาคม 2556 4039
27 มี.ค. 56 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4079
26 มี.ค. 56 อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 4042

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา