ชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทบทวน/ร่าง แผนพัฒนาการเกษตร 2559-2563 และจัดงานเกษียณฯ

         วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 หน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ.2556-2559) และจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2560-2563) ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงค่ำถือโอกาส เลี้ยงขอบคุณ/อำลาแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ของข้าราชการในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
       ได้แก่ นายเลิศพัฒน์ ใจรู้รอบ สปก.จังหวัดสุพรรณบุรี นายเผดิมชัย กองเขน นายช่างชลประทานอาวุโส สนง.โครงการชลประทานจังหวัด นายกรัณย์พล งามดีธนาภัทธ์ จพง.ตรวจบัญชีอาวุโส สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด นายวิชัย อยู่เย็นเจริญ ประมงอำเภออู่ทอง(อาวุโส) นางภัทราภรณ์ มุ่งสวัสดิ์ สนง.เกษตร อ.เมือง นายสยาม ศรีชุมแสง สนง.เกษตร อ.อู่ทอง นางประไพ สุวรรณรัตน์ สนง.สหกรณ์จังหวัด นายจิราโรจน์ ใจเสือสกุล สนง.เกษตร อ.เดิมบางนางบวช นายสำรวม ชูก้าน สนง.เกษตร อ.สองพี่น้อง
         มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ให้เกียรติมาเป็นประธานฯ พร้อมด้วย คุณนายดลใจ จองพานิช นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี (ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท) หัวหน้าส่วนราชการ และอดีตผู้บริหาร ให้เกียรติมาร่วมงาน มากมาย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น / ชุ่มชื่น / รัก / อาลัย สไตล์คาวบอย (แบบเกษตร ๆ ) ใน อาคารฝึกอบรม และ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินและพัฒนาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร.แฟกซ์ 035 454081

           * วาระการประชุม
           * งานนำเสนอ ( Powerpoint )