โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ยืนต้น และหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติฯ 83 พรรษา มหาราชินี


      วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ประชาชนชาวตำบลจรเข้สามพัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูก ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ และหญ้าแฝก ณ สองฝั่งคลองจรเข้สามพัน หมู่ 5-6 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในปีมหามงคล ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา และเพื่อรักษาความชุ่มชื้น และความร่มรื่นแก่ชุมชน การปลูกหญ้าแฝกจะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดย แถวหญ้าแฝกส่วนที่อยู่เหนือดิน จะช่วยชะลอความเร็วของน้ำ ช่วยลดการกัดเซาะ น้ำซึมลงไปเก็บในดินได้มากขึ้น ช่วยกักเก็บตะกอนดินที่ไหลมาจากด้านบน ซึ่งกอแฝกจะยืดตัวตามความสูงของตะกอนที่ทับถม ส่วนรากหญ้าแฝกที่อยู่ใต้ดินที่มีปริมาณมากและลึก จะช่วยเกาะยึดดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย จึงป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และช่วยรักษาระบบนิเวศน์ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ ยังได้ร่วมกันปลูกพืช ในแนวคิด “หลุมพอเพียง” ที่ปลูกพืชหลายอย่างในหลุมเดียว ให้ทุกอย่างเกื้อกูลกัน เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนนำไปปลูกไว้บริโภค ประจำครัวเรือน
      โดย ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะช่วยกันออกค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษา ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ (ขนาดความสูง 2.30-3.00 เมตร ) เป็นเงินต้นละ 300 บาท จำนวน 500 ต้น และปลูกหญ้าแฝกจำนวน 183,000 กล้า โดยท่านมนัส อ่ำทอง ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธี มีท่านธีรชัย ทศรฐ นายอำเภออู่ทอง ท่านประนอม ปทุมสติ นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน ท่านวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ท่านตรีเพชร มากระจัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน ท่านธนาภรณ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน สมาชิกเทศบาล ชมรมรักป่าหินงาม ลุ่มน้ำจรเข้สามพัน นำโดย นายปัญญา ใคร่ครวญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน พี่น้องชาวจรเข้สามพัน และผู้มีเกียรติทุก มาร่วมงาน ประมาณ 400 คน มีทนายณรงค์ บุญมี รองนายกเทศมนตรี นายชัยชนะ ศรีเหรา ผู้ทรงคุณวุฒิประจำตำบลจรเข้สามพัน สมาชิกเทศบาลฯและผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เป็นผู้ริเริ่มโครงการฯ และร่วมกันเป็นแม่งาน
      สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และก๋วยเตี๋ยว มาบริการแก่ผู้ร่วมงาน สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี มาออกหน่วยเคลื่อนที่ ให้บริการวิเคราะห์ดิน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การจัดการดิน พืช และปุ๋ย แจกจ่ายสารเร่ง พด.1 – พด.12 พร้อมสูตรการผลิตและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้สามพัน ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ให้แก่ประชาชนทุกท่าน ที่มาร่วมงาน กิจกรรมต่างๆ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติฯ

        
         1) กำหนดการและคำกล่าว โครงการฯ เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา
         2) การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการด้านเกษตรกรรม/วิศวกรรม
         3) หลุมพอเพียง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพฯ