พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี จัฝึกอบรมหมอดินน้อย ปี 2558


      วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหมอดินน้อย กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2558 โดย ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน/การเขียนโครงงานเพื่อการวิจัย/การฝึกปฏิบัติ /การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้เหมาะ สวดคล้องกับสภาพปัญหา และทรัพยากรที่มี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับองค์ความรู้เรื่องทรัพยากรดินความเสื่อมโทรมและภัยธรรมชาติ ในการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ โดยหมอดินน้อยจะได้ฝึกปฏิบัติ ทดสอบ ความรู้เรื่องสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ของดิน น้ำ อากาศ พืชพรรณ และสิ่งปกคลุมดิน ให้แก่เยาวชนได้มีความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรและการพัฒนาที่ดินได้อย่างถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ โดยการวางแผนการทดลองเบื้องต้น และสรุปผลได้ โดย มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 11 โรงเรียน มีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ รวม 176 คน
      นายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ฯ นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี) กล่าวรายงาน มีอาจารย์ธนพรรณ ชาลี ผ.ช. สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) ท่านสุมาลี กลางสุข กองวิจัยแลพัฒนาเพื่อการพัฒนาที่ดิน (กวจ.) กรมพัฒนาที่ดิน ที่ปรึกษาโครงการ ท่านสุทธิพงษ์ จ่างทอง ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ครูเกษตร และผู้บริหารสถานศึกษา ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดฯ มี หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอ เป็นแม่งาน/จัดงาน

      1) หลักการโครงการ
      2) กำหนดการ
      3) เอกสารประกอบการฝึกอบรม เล่ม 1  เล่ม 2
      4) แนะนำสถานี