คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิตฯ
( กมธ. เกษตร สนช.) ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ที่จังหวัดสุพรรณบุรี


          จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ ประธาน คณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิต คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (กมธ.เกษตร สนช.) และคณะ ผู้บริหารกรมฯ กอง และหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้านการเกษตร และที่ดินทำกิน ที่ จ.สุพรรณบุรี จากตัวแทนเกษตรกร 4 จังหวัด เพื่อระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
       คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบปะผู้แทนเกษตรกร เพื่อรับฟังข้อมูลภาพรวมการเกษตร ของจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสิทธิ์ที่ดิน และรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด จากนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี, นางสาวดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป
         สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินจำนวนมาก เพราะสภาพป่าส่วนใหญ่ เป็นป่าสงวน โดยเฉพาะพื้นที่ อ.ด่านช้าง และ อ.อู่ทอง จึงพบว่ามีการถือครองพื้นที่ป่าสงวนเพื่อทำการเกษตร แต่การรับรองสิทธิการถือครอง ยังไม่ครบถ้วน บางรายไม่ได้แจ้งการถือครองและยังพบว่ามีการบุกรุกทำลายป่าด้วย จึงขอให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือ ด้วยการปักปันเขตให้ชัดเจนว่าบริเวณใดออกเอกสารสิทธิ์ได้บ้าง เพื่อจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่เกษตรกรในการทำกิน โดยกำหนดครอบครัวละไม่เกิน 50 ไร่ พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับภาครัฐในการดูแลรักษาป่า นอกจากนี้ขอให้บริหารระบบชลประทาน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก
         จากนั้น กมธ.เกษตรฯ ได้รับฟังปัญหา ความต้องการจากเกษตรกร เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตด้านที่ดิน ปัญหาที่ดินทำกิน และสิทธิทำกิน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ก่อนเดินทางไปดูงาน การบริหารจัดการใช้นำบาดาลระบบท่อ และวิจัยการทำเกษตรผสมผสานบนคันนา และร่วมปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินและพัฒนาการเกษตร (ศูนย์เรียนรู้และบริการฯ) ของนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ บ้านหนองเต่าทอง หมู่ 1 ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ซึ่ง นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ ได้รับการคัดสรรค์ ให้เป็น คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิต คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอาสาสมัครด้านการเกษตร และหมอดินอาสาประจำจังหวัด ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี) ได้ประสานงาน เกษตรกร ผู้นำเกษตรกร ผู้นำชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม แก่ ป.กมธ.เกษตร สนช. และคณะ ผู้บริหารกรมฯ กอง ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
         ในโอกาสนี้ นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ได้เรียนเชิญ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ป.กมธ.เกษตร สนช. และคณะ ผู้บริหารกรมฯ กอง หัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมราดสารเร่ง พด.1 บนกองปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 25 ตัน
         1) ข้อมูลการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอ กมธ.เกษตร สนช. 25 พฤษภาคม 2558
         2) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิต ( กมธ.เกษตร สนช.)
         3) ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ 25 พฤษภาคม 2558